BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3490/TCĐBVN-TC
V/v kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ đang trong thời gian thực hiện Hợp đồng dự án.

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV;
- Các nhà đầu tư BTO, BOT, BT, PPP;
- Tổng Công ty ĐT PT Đường cao tốc (VEC).

Tổng công ty Đường bộ Việt Nam nhận được văn bản số 7096/BGTVT-TC ngày 05/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc theo dõi số liệutài sản hạ tầng đường bộ đang trong thời gian thực hiện hợp đồng dự án, trong đóủy quyền cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ yêu cầu quản lý để xây dựng cácchỉ tiêu báo cáo cụ thể về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và gửicác nhàđầu tư đang quản lý, sử dụng vàkhai thác tài sản hạ tầng đường bộ đang trong thời gian thực hiện hợp đồng dựán để báo cáo số liệu cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầnggiao thông đường bộ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao cho các Cục Quảnlý đường bộ I, II, III, IV thực hiện:

- Kiểm tra, rà soát các dự án BTO, BOT, BT, PPP trênđịa bàn quản lý đã hoàn thành đưa vào sử dụng và tổ chức tiến hành kiểm kê tàisản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Đối với các tuyến đường cao tốc, Tổng cục Đường bộViệt Nam giao Cục Quản lý đường bộ I thực hiện kiểm kê tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình,Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Hải Phòng (đoạn tuyến mớinghiệm thu đưa vào khai thác); Cục Quản lý đường bộ IV thực hiện kiểm kê tuyếnThành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

- Các mẫu biểu kiểm kê theo như Tài liệu tập huấn côngtác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã tập huấncho các đơn vị.

- Việc áp giá tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đườngbộ được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 4674/TCĐBVN-TC ngày 12/9/2014của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

- Thời gian thựchiện công tác kiểm kê, tổng hợp, cập nhật số liệu vào phần mềm kiểm kê tài sản kếtcấu hạ tầng giao thông đường bộ hoàn thành trước ngày 31/8/2015.

2. Đối vớicác nhà đầu tư dự án BTO, BOT, BT, PPP, Tổng Công ty ĐT PT Đường cao tốc (VEC),các đơn vị quản lý dự án:

Để thực hiện công tác kiểm kê các tài sản kết cấu hạtầng giao thông đường bộ thuộc trung ương quản lý được đầu tư theo hình thức Hợpđồng dự án BTO, BOT, BT, PPP, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà đầu tưphối hợp với các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV tiến hành kiểm kê tài sảnkết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo như chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị khẩn trươngthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Vụ QLBTĐB, ATGT;
- Lưu VT, TC(100b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường