BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3490/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn chính sách thuế giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT);
- Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT-Vinaphone).

Trả lời công văn số 223/VNPT-VNP-TCKT ngày 27/7/2015 của Tổng công ty Dịch vụ viễn thông(VNPT-Vinaphone) đề nghị giải quyết vướng mắc về chính sách thuế giai đoạnthành lập doanh nghiệp trên cơ sở tổ chức lại một số đơn vị thuộc Tập đoànVNPT, sau khi xin ý kiến Bộ tài chính Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại Chương IX Luật doanhnghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về tổ chức lại, giải thể và phásản doanh nghiệp.

Tại Điều 55, Luật Quản lýthuế quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lạidoanh nghiệp.

Tại khoản 1, Điều 16 Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc lập hóađơn như sau:

“…

Trường hợp tổ chức kinhdoanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủynhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thứcphân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổtheo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhậnủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theothứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia."

Tại khoản 1 , Điều 20, thôngtư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chínhquy định về nơi nộp thuế như sau:

"1. Người nộp thuế kêkhai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh."

Theo báo cáo của Tổng côngty VNPT-Vinaphone, thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TTG ngày 10/6/2014 của Thủtướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu tập đoàn Bưu chính viễn thông ViệtNam (VNPT) giai đoạn 2014-2015, tập đoàn VNPT đã ban hành Quyết định thành lậpTổng công ty VNPT-Vinaphone là đơn vị hạch toán độc lập trên cơ sở sáp nhậpphần lớn các hoạt động của 02 đơn vị là Công ty Dịch vụ viễn thông (VNP), Côngty Điện toán và truyền số liệu (VDC); phần kinh doanh của Công ty Viễn thôngquốc tế (VNPT I), Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) và trung tâm kinh doanhcủa Viễn thông 63 tỉnh, thành phố.

Căn cứ các quy định trên vàtình hình thực hiện tổ chức hoạt động của Tổng công ty VNPT-Vinaphone trên cơsở tổ chức lại một số đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT, Tổng cục Thuế hướng dẫn mộtsố chính sách thuế trong giai đoạn chuyển đổi từ ngày 1/7/2015 đến trước ngày31/12/2015 như sau:

- Đối với hóa đơn GTGT hànghóa, dịch vụ bán ra:

Trường hợp các đơn vị hạchtoán phụ thuộc Tổng công ty VNPT-Vinaphone khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụsử dụng hóa đơn GTGT mang tên, mã số thuế của Tổng công ty VNPT-Vinaphone thìTổng công ty VNPT-Vinaphone phải theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơnvị trực thuộc sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi sốhóa đơn được phân bổ. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công tyVNPT-Vinaphone thực hiện khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp đốivới các hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ do đơn vị bán ra tại địa phương nhưngmang tên, mã số thuế của Tổng công ty VNPT-Vinaphone. Tổng công tyVNPT-Vinaphone lập bảng phân bổ các hóa đơn GTGT cho các đơn vị trực thuộc Tổngcông ty gửi Cục thuế TP. Hà Nội và các Cục thuế liên quan để theo dõi quản lý.

Các đơn vị trực thuộc thànhlập mới của Tổng công ty VNPT-Vinaphone tiếp nhận hoạt động kinh doanh của cácđơn vị trực thuộc VNPT gồm viễn thông tỉnh, thành phố và các công ty trực thuộc(gọi tắt là đơn vị cũ) thực hiện kê khai thuế GTGT, hạch toán doanh thu đối vớicác hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra thuộc mảng kinh doanh được chuyểngiao cho đơn vị trực thuộc Tổng công ty VNPT-Vinaphone nhưng mang tên, mã sốthuế của đơn vị cũ phát sinh từ ngày chuyển giao. Các đơn vị cũ thuộc VNPT lập bảngkê chi tiết các hóa đơn này (đối với dịch vụ viễn thông thì bảng kê tổng hợpdoanh số, không phải kê chi tiết từng hóa đơn) gửi các đơn vị trực thuộc Tổngcông ty VNPT-Vinaphone để làm căn cứ kê khai thuế GTGT và hạch toán doanh thu.

- Đối với hóa đơn GTGT hànghóa, dịch vụ mua vào:

Đơn vị trực thuộc Tổng côngty VNPT-Vinaphone kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGThàng hóa, dịch vụ mua vào mang tên người mua, mã số thuế của Tổng công tyVNPT-Vinaphone có nội dung phản ánh chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanhtại đơn vị trực thuộc VNPT-Vinaphone trong thời gian bàn giao chưa được cấp mãsố thuế.

Tập đoàn VNPT, Tổng công tyVNPT-Vinaphone và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, trực thuộc Tổng công ty chịutrách nhiệm về việc kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào; hạch toán doanh thu, chiphí phát sinh tại đơn vị trực thuộc đối với các hóa đơn nêu trên đảm bảo khôngbị kê khai, hạch toán trùng hoặc sót.

Sau ngày 31/12/2015, Tổngcông ty VNPT-Vinaphone và các đơn vị trực thuộc thực hiện lập hóa đơn GTGT, kêkhai, nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Tậpđoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ viễn thông và các Cụcthuế tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các vụ: CST, PC, Chế độ kế toán (BTC);
- Các vụ: CS, KK, PC (TCT);
- Lưu: VT,DNL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn