VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3490/VPCP-KTN V/v điều chỉnh giá hợp đồng EPC cho dự án xi măng Tây Ninh.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 912/BXD-KTXDngày 16 tháng 5 năm 2008 về việc điều chỉnh giá hợp đồng EPC cho dự án nhà máyxi măng Tây Ninh do giá nguyên, nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng cao, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, chấp thuận việc điều chỉnh giá hợp đồng EPCcủa dự án xi măng Tây Ninh như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên.Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh thực hiện, bảođảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả của dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; Các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý