BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3492/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu cát trắng

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND tỉnh Quảng Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 0257/PTM-UBĐL ngày26/01/2010 của Uỷ ban công tác Đài Loan về việc giảm thuế xuất khẩu đối với bộtthạch anh và cát khuôn đúc theo kiến nghị của Công ty TNHH Hoàng Tiệp. Về vấn đềnày, Bộ Tài chính có ý kiến trao đổi như sau:

Công ty TNHH Hoàng Tiệp Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốnnước ngoài có trụ sở và nhà xưởng tại tỉnh Quảng Nam, có chức năng: sản xuấtxuất khẩu tiêu thụ trong nước cát khuôn đúc, bột thạch anh, cát thuỷ tinh caocấp; sản xuất xuất khẩu nguyên liệu TFT. Các sản phẩm của Công ty được xuấtkhẩu sang thị trường Nhật, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và tiêuthụ trong nước.

Với mức thuế suất xuất khẩu như hiện nay là 17% thì trongđiều kiện chưa hoàn toàn thoát khối ảnh hưởng suy thoát của nền kinh tế thếgiới, sự tăng giá của tất cả các loại nguyên vật liệu, xăng dầu, nhân công,...đồng thời áp lực giảm giá từ phía khách hàng làm cho tình hình sản xuất kinhdoanh của Công ty khó khăn. Công ty đề nghị áp dụng mức thuế suất là 0% hay mứcthuế thấp nhất có thể.

Để có cơ sở xem xét kiến nghị của Công ty, Bộ Tài chính xinđề nghị Quý đơn vị có ý kiến về một số vấn đề sau:

- Tình hình khai thác cát trắng trong những năm gần đây vànhu cầu tiêu thụ cát trắng trong nước.

- Số liệu xuất khẩu mặt hàng cát khuôn đúc và bột thạch anh,nguyên liệu TFT.

- Mặt hàng cát khuôn đúc và bột thạch anh có thuộc diệnkhuyến khích xuất khẩu hay không? Tiêu chí để phân biệt cát khuôn đúc, bộtthạch anh với loại cát trắng chưa chế biến?

- Mặt hàng cát khuôn đúc và bột thạch anh có thuộc diệnkhuyến khích xuất khẩu hay không? Tiêu chí để phân biệt cát khuôn đúc, bộtthạch anh với loại cát trắng chưa chế biến?

Xin đề nghị các Bộ, UBND tỉnh có ý kiến tham gia và gửi vềBộ Tài chính trước ngày 29/3/2010.

Xin trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn