TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34930/CT-HTr
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần DIANA
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam,phường Vĩnh Hưng, quận HoàngMai, Hà Nội; MST: 0100507058)

Trả lời công văn số 140623/KT ngày 23/06/2014 củaCông ty cổ phần Diana hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ýkiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trịgia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại khoản 9, Điều 14, Mục 1, Chương III quy định vềnguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

"9. Số thuế GTGT đầu vào khôngđược khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thunhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuếGTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồngtrở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt".

+ Tại khoản 2, Điều 15, Mục 1, Chương III quy định vềđiều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

"2. Có chứng từ thanh toánkhông dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhậpkhẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa,dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã cóthuế GTGT.

Chứng từ thanh toán không dùng tiềnmặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùngtiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này"

- Căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định 218/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thunhập doanh nghiệp quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế, cụ thể:

1. Trừ các khoản chi quy định tạiKhoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điềukiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoảnchi sau:

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từtheo quy định của pháp luật.

c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa,dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từthanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thựchiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làmviệc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hộitrong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hànghóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổphần Diana phát sinh các khoản chi phí khi nhận hàng tại cảng như: Chi phí xếpdỡ cont, nâng hạ và phí vệ sinh cont, phí chứng từ, phí lưu kho, D/O... có giátrị từ hai mươi triệu đồng trở lên để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì Côngty phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ trường hợp tổng giá trịhàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theogiá đã có thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Để được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhậpchịu thuế thì khi Công ty thanh toán các khoản chi phí dịch vụ nêu trên phải cóchứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Nghịđịnh 218/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty cổphần Diana biết và áp dụng theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến