VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3494/VPCP-ĐMDN
V/v điều chuyển DNNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ xây dựng.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại công văn số 1884/UB -ĐMDN

Ngày 30 tháng 5 năm 2003 và ý kiến của Bộ Xây dựng tai công văn số 1119/BXD-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2003 về việc chuyển Công ty Tư vấn xây dựng Thanh Hoá về làm doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam; Thay mặt Thủ Tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc điều chuyển Công Ty Tư vấn xây dựng Thanh Hoá (thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá) về làm doanh nghiệp thành viên của tổng công Ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (thuộc Bộ Xây dựng) Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá thực hiện việc điều chuyển doanh nghiệp nhà nước nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông