VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3494/VPCP-ĐMDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2004

ĐÍNH CHÍNH

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3494/VPCP-ĐMDN NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2004/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4132/BKH-QLKT ngày 05 tháng 7 năm 2004) đề nghị đính chính văn bản, Văn phòng Chính phủ xin đính chính một cụm từ trong Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh như sau:

Tại Khoản 2 Điều 18, trang 15, doàn thứ 9 từ dưới lên, cụm từ: "thay đổi thành viên hợp danh" nay xin được thay bằng cụm từ "thay đổi người đại diện theo pháp luận của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần".

Nguyễn Minh Thông

(Đã ký)