BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3495/TCT-TNCN
V/v xử lý trường hợp mất chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1314/CT-TTHT ngày 27/7/2010 của Cục Thuếtỉnh Phú Yên về xử lý trường hợp mất bản gốc chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cánhân (TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.2, mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thunhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thìhồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm có:

"- Văn bản đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 01/HTBT banhành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế thu nhập cánhân.

- Chứng từ xác định tình trạng kết thúc thời gian làm việcnhư quyết định nghỉ hưu, quyết định thôi việc, bản thanh lý hợp đồng lao động,bảng kê xác định ngày cư trú,...(nếu có).

- Giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền khai hoàn thuế(nếu có)".

Do đó, hồ sơ hoàn thuế TNCN quy định chứng từ khấu trừ thuếphải là bản chính. Trường hợp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2009 để hoànthuế mà bị mất chứng từ khấu trừ thuế bản gốc thì không thực hiện hoàn thuếTNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Yên đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương