BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 3496/BGDĐT-GDĐH

V/v: miễn điều kiện về trình độ ngoại ngữ đối với lưu học sinh Lào, Campuchia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày 5/8/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Quy chế này được áp dụng đối với học viên tuyển sinh từ năm 2009 trở đi.

Theo Điều 39 của Quy chế này học viên chỉ được bảo vệ luận văn khi có đủ các điều kiện về trình độ ngoại ngữ là: “ Có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ”.

Như vậy, học viên các khóa thạc sĩ tuyển sinh từ năm 2009 sẽ phải đảm bảo tiêu chuẩn ngoại ngữ nêu trên. Riêng đối với các lưu học sinh Lào, Campuchia, Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận đề nghị của một số cơ sở đào tạo cho phép lưu học sinh của hai nước này đang theo học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ bằng Tiếng Việt, được dùng Tiếng Việt thay thế môn Tiếng Anh trong quy định nêu trên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các sở đào tạo biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ HTQT, Cục ĐTNN (để t/h);
- Lưu: VT, GDĐH.

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận