VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3496/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXD công trình.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Khánh Hòa (công văn số 698/UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013) về điều chỉnhtổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình sau ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình có hiệu lực, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhândân tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tưxây dựng công trình theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ