VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3497/VPCP-KGVX
V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét kiến nghị của Bộ Thông tin vàTruyền thông tại văn bản số 1003/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04 tháng 4 năm 2013 báo cáotình hình thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủtướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt độngcủa cơ quan nhà nước và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động củacơ quan nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Thông tin và Truyền thôngtổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg và sơ kết 1năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg Trên cơ sở tổng hợp những kết quả đạt đượcvà những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, Bộ Thông tin và Truyềnthông báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2013 và đề xuất các giảipháp nhằm tăng cường hơn nữa việc sử dụng thư điện tử, gửi văn bản điện tửtrong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộThông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định