VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
Số: 3497/VPCP-QHQT
V/v: sửa nội dung Thông tư 40/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình dự án ODA.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Tư pháp, Ngoại giao.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 68/TTr-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2011, công văn số 4003/NHNN-QHQT ngày 20 tháng 5 năm 2011); Ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 2687/BTP-PLQT ngày 16 tháng 5 năm 2011), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2701/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 5 năm 2011), của Bộ Ngoại giao (công văn số 1505/BNG-LPQT ngày 11 tháng 5 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc việc sửa điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình dự án ODA, như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan nêu tại các văn bản trên.
2. Bộ Tài chính điều chỉnh lại điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư trên theo hướng cơ quan chủ trì đàm phán các điều ước cụ thể về ODA sẽ xem xét chấp thuận và lựa chọn ngân hàng phục vụ chương trình, dự án ODA và thông báo cho đối tác đàm phán biết, thực hiện.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, PL, Cục KSTT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 27
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc