BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3498/TCT-KK
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 891/CT-KTT ngày16/04/2013 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai vướng mắc về khấu trừ thuế giá trị giatăng. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012; Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2013 quyđịnh về nguyên tắc khấu trừ thuế: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụdùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầuvào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất”.

Tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toándoanh nghiệp quy định hạch toán chi phí phát hành cổ phiếu:

“2. Trường hợp công ty cổ phần pháthành cổ phiếu, kế toán ghi nhận các chi phítrực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu…”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công tycổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) có phát sinh chi phí thuê tư vấn chào bán chứngkhoánra công chúng và phát hành riêng lẻcổ phần, khoản chi phí này không dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hànghóa chịu thuế GTGT. Do đó chi phí tư vấn này không được kê khai khấu trừ, hoànthuế GTGT đầu vào theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTCngày 11/01/2012; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.Kế toán thực hiện ghi nhận chi phí tư vấn phát sinh theo quy định tại Khoản 2,Điều 13 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính về việc hướngdẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp quy định hạch toán chi phíphát hành cổ phiếu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu