BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3499/TCT-DNL
V/v: thuế TTĐB đối với Condensate Lô 11.2

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty Thăm dòKhai thác Dầu Khí.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 954/TDKT-KT &KT của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đề nghị hướngdẫn vướng mắc về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với Condensate Lô 11.2 khithực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Lô 11.2 và xử lývướng mắc về xuất hóa đơn bổ sung đối với lượng condensate xuất bán giai đoạntừ tháng 04/2012 đến tháng 06/2012.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về phát hóa đơn điều chỉnh giaiđoạn từ tháng 04/2012 đến 06/2012:

- Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC khoản 3Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về xử lý đối với hóa đơn đã lập:“3.Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứngdịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thìngười bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõsai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điềuchỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh(tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán,thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kêkhai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuếđầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh khôngđược ghi số âm (-).”

- Khoản 5(a) Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTChướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

"a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơkhai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơquan thuế sai sót thì được khai bổsung hồ sơ khai thuế.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan cóthẩm quyền đã ban hành kết luận, quyếtđịnh xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiệnkhai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyếtđịnh xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơquan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”

Căn cứ các nội dung nêu trên, trường hợp từ ngày01/04/2012 đến ngày30/6/2012 PVEP xuấtbán condensate Lô 11.2 trong nước theo giá chưa có thuế TTĐB và bên mua (Côngty TNHH MTV Dầu khí TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam) chưa thực hiện kê khai,khấu trừ, hoàn thuế TTĐB đối với lượng condensate này thì PVEP và các bên mualập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời PVEP lậphóa đơn điều chỉnh sai sót và thực hiện kê khai điều chỉnh hồ sơ khai thuế, nộpsố thuế TTĐB điều chỉnh vào NSNN theo quy định; Bên mua condensate (Công tyTNHH MTV Dầu khí TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam) thực hiện kê khai khấu trừsố thuế TTĐB điều chỉnh nêu trên hoặc thực hiện xử lý bù trừ theo hướng dẫn tạiThông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra việc kê khai, khấutrừ thuế TTĐB đối với lượng condensate Lô 11.2 xuất bán trong nước từ ngày01/4/2012 đến ngày 30/6/2012 và hướng dẫn PVEP, Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

2. Về xác định thu nhập chịu thuếTNDN đối với condensate xuất bán trong nước:

Căn cứ quy định của pháp luật thuế TNDN;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày19/2/2009 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thămdò, khai thác dầu khí;

Để phù hợp với thực tế hoạt động khai thác và xuấtbán condensate tại thị trường trong nước là giá bán condensate được xác định theo thị trường thế giới (hợp đồng giaodịch sòng phẳng, chưa bao gồm các loại thuế gián thu), đề nghị: Tổng công tyThăm dò Khai thác dầu khí xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với condensatexuất bán trong nước là toàn bộ giá trịcủa sản lượng condensate thực được bán theo hợp đồng trong kỳ tính thuế (chưabao gồm thuế GTGT, thuế TTĐB).

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Tổng công ty Thăm dò Khaithác dầu khí biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tp HCM;
- Tcty Dầu Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp HCM;
- Vụ: CST, PC, CụcTCDN - BTC;
- Vụ KK, PC, CS - TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn