VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3499/VPCP-KTN
V/v nghiên cứu các kinh nghiệm của các nước về hình thức đầu tư PPP

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 2043/BKHĐT-QLĐT ngày 01 tháng 4 năm 2013) về báo cáo kết quảnghiên cứu, khảo sát về đầu tư theo mô hình PPP tại Canada, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chỉđạo nghiên cứu kinh nghiệm của các nước về hình thức đầu tư PPP, từ đó lựachọn, đề xuất các phương thức, giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KGVX, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ