BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/BXD-KTXD
V/v: phương pháp bù giá vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Công ty TNHH Trí Việt Thành

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 82/CV ngày 08/02/2012 của Công ty TNHH Trí Việt Thành đề nghị hướng dẫn phươngpháp bù giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biếnđộng giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại văn bản số 20/BXD-KTXD ngày 07/02/2012 của Bộ Xây dựng thì việc bù giá vật liệu xây dựng đốivới trường hợp của Công ty TNHH Trí Việt Thành nêu tại văn bản số 79/VBCTY /2011ngày 26/12/2001 thực hiện theo phương pháp hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu.Theo đó, cách tính bù giá vật liệu (đối với các vật liệu được bù giá theo quy địnhtại Thông tư số 09/2008/TT-BXD) như nêu tại văn bản số 82/CV này là phù hợp.

Công ty TNHH Trí Việt Thành căncứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh