VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 35/ĐMDN
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Công ty Liên doanh trách nhiệm Hữu hạn Hải Hà- KOTOBUKI

Trả lời đơn kiến nghị của đại diện Lãnh đạo và Công đoàn Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Hải Hà- KOTOBUKI về việc giải quyết chế độ đối với người lao động khi thực hiện cổ phần hoá Công ty bánh kẹo Hải Hà, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp có ý kiến như sau:

Theo quy định của Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; người lao động đang làm việc trong Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn Hải Hà-KOTOBUKI không thuộc đối tượng được mua cổ phần ưu đãi khi Công ty Bánh Kẹo Hải Ha` cổ phần hoá (Điều 27), Tuy nhiên, họ có quyền mua cổ phần theo giá không ưu đãi theo quy định tại Khoản 4, Điều 23 và Điều 24.

Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu những ý kiến của Quý vị để tổng hợp chung về những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn khi triển khai thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước.

Xin thông báo để Quý vị được biết./.

KT TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Minh Thông