TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký mẫu E

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh

Ngày7/1/2013, Tổng cục Hải quan nhận được phiếu trình Bộ chuyển công văn số 12/CV-VH 2012 ngày 17/12/2012 của Công ty TNHH TM Văn Hoa về việc bị truy thuthuế và ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp. Hồ ChíMinh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

DoCông ty không gửi hồ sơ kèm theo công văn nên Tổng cục Hải quan không có đủ cơsở xem xét, trả lời. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo chitiết vụ việc và gửi kèm hồ sơ liên quan về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sátquản lý về Hải quan) trước ngày 25/01/2013 để có cơ sở báo cáo Bộ và trả lờidoanh nghiệp.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM Văn Hoa (Số 13-15 Đường số 10 Cư Xá Đài RaĐa, P13. Q.6, TP. Hồ Chí Minh)
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn