TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 35/TBTVN-HCTH
V/v: hướng dẫn về xây dựng website của Điểm TBT trong Mạng lưới TBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các Bộ và địa phương

Ngày 4 tháng 5 năm 2006 Bộ Khoahọc và Công nghệ ban hành Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của Mạnglưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thươngmại. Để phục vụ hoạt động thông báo và hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trongthương mại đáp ứng Quy định này, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả củacác hệ thống thông tin và tin học của Văn phòng TBT Việt Nam và các Điểm TBTcủa Bộ và địa phương, Văn phòng TBT Việt Nam xin hướng dẫn một số điểm trongviệc xây dựng và vận hành trang tin điện tử (trang web) của các Điểm TBT củaBộ, địa phương như sau:

1. Yêu cầu chung đối với trangweb

Những yêu cầu cần được đáp ứngnhằm đảm bảo sự đồng bộ và thông suốt của việc trao đổi thông tin giữa Cổngthông tin về TBT (TBT Portal) của Văn phòng TBT Việt Nam với các trang web củacác Điểm TBT của Bộ và địa phương bao gồm:

a) Về nội dung:

Trang web cần có các nội dungchính sau:

- Phần “Tin tức”;

- Phần “Giới thiệu về chức năng nhiệmvụ của Điểm TBT của Bộ hoặc địa phương”;

- Phần “Hoạt động thông báo”;

- Phần “Hoạt động hỏi đáp”;

- Các cơ sở dữ liệu mà trang webcó thể cung cấp hoặc liên kết;

Ngoài ra, các nội dung khác đượcbổ sung theo yêu cầu của Điểm TBT của Bộ, địa phương.

Ngôn ngữ của trang web chủ yếubằng Tiếng Việt, có thể song ngữ (tiếng Anh), nếu cần.

b) Lựa chọn phần mềm cho trangweb

- Để cấu trúc trang web của các ĐiểmTBT phù hợp với cấu trúc khung của TBT Portal của Văn phòng TBT Việt Nam, chươngtrình phần mềm của trang web nên tuân thủ theo Hệ thống quản lý nội dung sẽđược Dự án Mutrap bàn giao cho Văn phòng TBT Việt Nam.

- Các trang web của các Điểm TBTcủa Bộ, địa phương có thể được đặt tại các máy chủ có kết nối INTERNET của cơ quanchủ quản (Bộ, Vụ, Sở hoặc Chi cục) hoặc cũng có thể đặt tại máy chủ của Vănphòng TBT Việt Nam khi dự án TBT Portal của Mutrap kết thúc (Văn phòng TBT ViệtNam sẽ có thông báo thời điểm này để các Điểm TBT biết và liên hệ).

2. Thiết kế, xây dựng trang web

Các Điểm TBT của Bộ và địaphương có thể tự thiết kế hoặc lựa chọn người thiết kế, xây dựng trang web chomình. Tuy nhiên để đảm bảo các yêu cầu nêu ở mục 1, đề nghị các Điểm TBT của Bộvà địa phương tham khảo ý kiến của Văn phòng TBT Việt Nam trong quá trình thiếtkế, xây dựng trang web.

Ngoài ra, các Điểm TBT của Bộ vàđịa phương có thể đề nghị Văn phòng TBT Việt Nam thiết kế, xây dựng trang web theothỏa thuận chuyên môn.

3. Tăng cường trao đổi thông tingiữa các cơ quan trong Mạng lưới TBT Việt Nam

Trước mắt, Văn phòng TBT ViệtNam đề nghị các Điểm TBT của Bộ và địa phương cung cấp thông tin về hoạt độngcủa mình, để có thể cập nhật trên trang web của Văn phòng, giúp các Điểm TBTtrong Mạng lưới và các cơ quan, doanh nghiệp có những thông tin tổng thể vềhoạt động TBT trong cả nước.

Về lâu dài, các Điểm TBT trongMạng lưới có thể bàn bạc và đi đến nhất trí về các phương thức trao đổi thôngtin thích hợp nhằm giúp các Điểm TBT nâng cao hiệu quả hoạt động và giúp các cơquan, doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin về TBT phục vụ hoạtđộng quản lý, sản xuất, kinh doanh của mình.

4. Để làm rõ hoặc biết thêm các thôngtin có liên quan đến các vấn đề nêu trên, đề nghị các Điểm TBT của Bộ và địaphương liên hệ với Văn phòng TBT Việt Nam, Anh Cao Văn Hưởng, điện thoại:04.7913441; Email: [email protected]; Web: www.tbtvn.org.

Xin chân thành cảm ơn sự hợp táccủa Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC (để báo cáo);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Bảo