BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu JV

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2538/HQBRVT-GSQL ngày 04/12/2012 của Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu về vướng mắcC/O mẫu JV, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về C/O số tham chiếu120098267178801909 ngày 15/11/2012:

Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi vớicơ quan cấp để xác minh tính xác thực của C/O và có hướng dẫn xử lý sau:

2. Về cách thức từ chối C/O mẫu JV:

Quy chế xuất xứ trong Hiệp địnhVJEPA không có quy định cụ thể về cách thức từ chối C/O. Tuy nhiên, theo quyđịnh tại Phụ lục 7 (về mẫu C/O form JV) Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày18/05/2009 của Bộ Công Thương, ô số 8 của C/O có thể ghi các nội dung ghi chúkhác. Do vậy, trong trường hợp C/O không đủ điều kiện hưởng ưu đãi, cơ quan Hảiquan có thể thực hiện từ chối C/O bằng cách ghi thông báo và lý do từ chối C/O,ký tên, đóng dấu công chức kiểm tra C/O vào ô số 8 (Remarks), hướng dẫn doanhnghiệp gửi lại cơ quan cấp C/O của nước xuất khẩu để xử lý theo quy định củaHiệp định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Bộ Công Thương (Vụ XNK-để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh