BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 35/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế Thừa Thiên Huế

Trả lời côngvăn số 3620/CT-KTR1 ngày 30/10/2007 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chínhsách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.4, Mục II, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuếhướng dẫn: “2.4. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác định số thuế đủ điềukiện được hoàn khác số thuế đề nghị hoàn thì xử lý như sau:

- Nếu sốthuế đề nghị hoàn lớn hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn thì người nộp thuế đượchoàn bằng số thuế đủ điều kiện được hoàn.

- Nếu sốthuế đề nghị hoàn nhỏ hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn thì người nộp thuế đượchoàn bằng số thuế đề nghị hoàn

Căn cứ vào hướngdẫn nêu trên, trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác định số thuế đề nghị hoàn củangười nộp thuế lớn hơn số thuế đủ điều kiện hoàn thì người nộp thuế được giảiquyết hoàn thuế bằng số thuế đủ điều kiện được hoàn.

Trường hợpcác đơn vị thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau và đơn vị thuộc diện hoànthuế trước kiểm tra sau, nếu cơ quan thuế thực hiện kiểm tra hoàn thuế phát hiệnđơn vị kê khai trong hồ sơ hoàn thuế không chính xác thì số thuế GTGT của hồ sơđề nghị hoàn thuế sau khi đã loại trừ số thuế GTGT kê khai không chính xác thìđược giải quyết hoàn thuế, còn đối với số thuế GTGT kê khai đã xác định là gianlận thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương