BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 350/BXD-HĐXD
V/v dự án đầu tư của Công ty cổ phần V-Trac.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp vàchế xuất Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 166/BQL-ĐT ngày25/02/2010 của Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đề nghị góp ýkiến về mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty cổ phần V-Trac. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty cổ phần V-Trac là doanh nghiệp 100% vốn nướcngoài được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư số 012023000214ngày 25/9/2007 do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp để đầutư xây dựng nhà xưởng, kho bãi, văn phòng tại khu đất thuộc Lô số 7 Khu côngnghiệp Quang Minh để gia công, sửa chữa, bảo dưỡng, cung cấp các loại phụ tùngthay thế cho các loại máy móc thiết bị thi công mặt bằng, máy xây dựng, máyphát điện, động cơ, xe tải,...; vốn điều lệ 80 tỷ VNĐ. Đến nay, Công ty đề nghịbổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng, kho bãi do Công ty đầu tư xây dựng thuộclĩnh vực được xem xét điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của phápluật về đầu tư.

2. Theo Hợp đồng thuê lại đất ngày 24/8/2005 thì Công ty cổphần V-Trac thuê lại khu đất thuộc Lô số 7 Khu công nghiệp Quang Minh của Côngty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức để xây dựng nhà xưởng, kho bãi,văn phòng phục vụ cho mục tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh theo giấy chứngnhận đầu tư được cấp. Do vậy, sau khi được xem xét bổ sung mục tiêu cho thuênhà xưởng, kho bãi thì bất động sản (nhà xưởng, kho bãi) khi đưa vào kinh doanhphải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh Bất độngsản; đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của phápluật hiện hành có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý cáckhu công nghiệp và chế xuất Hà Nội xem xét việc điều chỉnh bổ sung mục tiêuhoạt động cho Công ty cổ phần V – Trac theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh