BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 350/PC-TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

PHIẾU CHUYỂN

Kính gửi: CụcThuế TP Hồ Chí Minh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơquan Thuế các cấp, Tổng cục Thuế chuyển công văn số 1154TCTHK-TCKT ngày22/5/2013 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc báo cáo vướng mắc thuếTNCN ông James thuê qua tổ chức nước ngoài, để Cục Thuế xem xét trả lời theochế độ quy định.

Đề nghị Tổng công ty Hàng không Việt Nam liên hệvới Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để được giải đáp kịp thời. Trường hợp Cục Thuế giảiđáp chưa rõ hoặc chưa đúng với nội dung cần giải đáp, thì đơn vị gửi hồ sơ kèmtheo bản sao y bản chính hoặc công chứng công văn trả lời của Cục Thuế để Tổngcục Thuế xem xét giải quyết.

Trường hợp các quy định trong văn bản quy phạm phápluật chưa rõ hoặc chưa đủ căn cứ để trả lời đơn vị thì Cục Thuế có trách nhiệmtổng hợp báo cáo Tổng cục để có hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCty Hàng không VN;
- Lưu: VT, Vụ TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Công Sơn