BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 350/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số 2314/BTTTT-KHTC ngày 14/8/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông về việctriển khai thực hiện Quyết định số 38/2014/QĐ-TTG quy định về đấu giá, chuyểnnhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền intemet. Về vấn đề này, saukhi nhận được công văn tham gia ý kiến số 3785/BTTTT-KHTC ngày 26/12/2014 của BộThông tin và Truyền Thông, công văn số 4363/BKHCN-CNC ngày 24/11/2014 của BộKhoa học và Công nghệ và được sự phê duyệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ýkiến về chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh nghiệp chuyển nhượng quyềnsử dụng kho số viễn thông, tên miền intemet như sau:

1. Thuế GTGT:

Tại Điều 2Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế GTGT quy định:

"Đối tượng chịu thuếgiá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh vàtiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ởnước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thôngtư này.

Tại Điều 11Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định thuế suất 10% áp dụng đối vớihàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tưnày.

Tại khoản 1bĐiều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 3l/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề hóa đơn quy định nguyên tắc lập hóa đơn:

"b) Người bán phải lậphóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụdùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng,trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoáluân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hìnhthức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá."

Căn cứ các quy định trên,trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán/chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễnthông, tên miền intemet thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộpthuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10% theo quy định.

2.Thuế TNDN:

Tại khoản 1Điều 5 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế TNDN quy định:

"Doanh thu để tính thunhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịchvụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng khôngphân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Tại khoản 2aĐiều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên quy định thời điểm xác địnhdoanh thu đế tính thu nhập chịu thuế:

"a) Đối với hoạt độngbán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá chongười mua."

Căn cứ các quy định trên,trường hợp doanh nghiệp thực hiện bán/chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễnthông, tên miền intemet thì khoản tiền mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt độngnày được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Bộ thông tin và truyềnthông biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ PC, TNCN-TCT;
- Lưu: VT,CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn