BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3500/TCT-TNCN
V/v: Chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Cargill Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô 29, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số Cargill/06-2014ngày 18/07/2014 của Công ty TNHH CARGILL VIỆT NAM (sau đây gọi tắt là Công tyCargill) nêu vướng mắc về hướng dẫn việc khấu trừ thuế đối với khoản chi trảcho cá nhân kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ thuếTNCN:

Mặc dù tại Nghị định số 100/2008/NĐ-CP và Nghị địnhsố 65/2013/NĐ-CP quy định: không khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ kinhdoanh của cá nhân cư trú. Tuy nhiên, thực tế một sốtrường hợp dù bản chất cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nhưng dođặc thù cá nhân trong các trường hợp nàyphần lớn là hộ khoán, hoặc cá nhân khôngkinh doanh khó khăn trong việc tự khai thuế TNCN. Để giảm bớt thủ tục khai thuếcho cá nhân và đảm bảo việc quản lý thuế TNCN, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn mộtsố khoản thu nhập của cá nhân thực hiện khấu trừ tại nguồn áp dụng từ năm 2009như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa;tiền hoa hồng môi giới; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ, thù lao khác(Thông tư số 62/2009/TT-BTC Thông tư số 113/2011/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC ) Do đó, nội dung hướng dẫn tại công văn số 2465/TCT-TNCN ngày30/6/2014 của Tổng cục Thuế không trái với các quy định và hướng dẫn của phápluật hiện hành.

Đề nghị Công ty Cargill thực hiện khấu trừ thuế TNCNtrước khi chi trả tiền thưởng cho cá nhân làm đại lý bán hàng hóacho công ty theo hướng dẫn tại công văn số2465/TCT-TNCN ngày 30/6/2014 của Tổng cục Thuế.

2. Về xử lý khác nhau giữa công vănsố 2465/TCT-TNCN ngày 30/6/2014 và công vănsố 708/TCT /DNK ngày 14/3/2005:

Công văn số 708/TCT/DNK ngày 14/3/2005 hướng dẫndoanh nghiệp thực hiện các thủ tục về chứng từ thu, chi khi chi tiền cho cánhân kinh doanh. Cá nhân kinh doanh khi nhận thu nhập này phải tự khai vào thunhập của hoạt động kinh doanh đối với hộ kê khai; hoặc cơ quan thuế căn cứkhoản chi trả này để làm căn cứ ấn định doanh thu đối với hộ khoán. Công văn số 708/TCT/DNK nêu trên hướngdẫn trong điều kiện chưa áp dụng Luật thuế TNCN. Tại thời điểm chưa áp dụngLuật thuế TNCN thì hộ kinh doanh nộp thuế TNDN - mà thuế TNDN không áp dụngnguyên tắc khấu trừ tại nguồn, do đó trước 2009, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫnkhông yêu cầu phải khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân kinh doanh.

Từ năm 2009 áp dụng Luật thuế TNCN, hộ kinh doanhthuộc diện chịu thuế TNCN, để đảm bảo phù hợp thực tế quản lý tại các Thông tưnêu trên đã quy định một số trường hợpkhông ký hợp đồng lao động, không phải là tiền lương nhưng vẫn thực hiện khấutrừ thuế TNCN tại nguồn.

Do đó, hai công văn nêu trên có nội dung xử lý khácnhau cho hai thời điểm khác nhau là phù hợp, không mâu thuẫn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Cargill ViệtNam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC, CS;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn