BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3502/BTC-CST
V/v thuế suất thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH Thiết bị - Công nghệ Y tế DHL.

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) nhận được văn bảnsố 120 ngày 28/12/2012 của Công ty TNHH Thiết bị - Công nghệ Y tế DHL đề nghịhướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng máy hút sữađiều trị tắc tia sữa sản khoa của hãng Medela Thụy Sĩ. Về vấn đề này, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.11 khoản2 Mục II Phần B của Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hànhNghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ;

Theo công văn số 340/BYT-TB-CT ngày 16/01/2013 củaBộ Y tế xác nhận mặt hàng máy hút sữa điều trị tắc tia sữa sản khoa của hãngMedela Thụy Sĩ là trang thiết bị y tế; thì:

Trường hợp Công ty TNHH thiết bị công nghệ y tế DHLthực hiện nhập khẩu mặt hàng máy hút sữa điều trị tắc tia sữa sản khoa của hãngMedela Thụy Sĩ được xác định là dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác nênthuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 5%. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiệnkê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, đã xuất bán trong nước và lập hóa đơn,kê khai thuế GTGT đầu ra với cơ quan thuế với mức thuế suất là 10% đối với mặthàng này thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính trả lời Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, TCHQ, TCT;
- Cục Hải quan Tp. Hà Nội;
- Lưu: VT, CST (10).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi