BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3502/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3949/CT-TTr1 ngày10/04/2014 và công văn số 6496/CT-TTr1 ngày 06/06/2014 của Cục Thuế tỉnh BìnhDương về xác địnhđầu tư mở rộng đối vớiCông ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty). Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của BộTài chính quy định:

6. Doanh nghiệp đang hoạtđộng từ năm 2009 dự án đầu tư xây dựngdây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môitrường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tưnày sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tưtrước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưuđãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục đượchưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầutư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộngsản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinhdoanh thì tiếp tục được hưởng thời gianmiễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự ánđầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ; phần thu nhập tăngthêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sảnxuất,kinh doanh.

Doanh nghiệp phải có thông báo vớicơ quan thuế các dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khinộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công tythành lập năm 1996 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 1997, đến năm2004 có đăng ký tăng vốn đầu tư (từ 6,1 triệu USD thành 10 triệu USD) và năm2007 đăng ký mức công suất 13 triệu lít sơn/năm (vốn đầu tư không thay đổi),sau khi đăng ký tăng vốn, Công ty có thực hiện đầu tư tài sản cố định để nângcao năng lực sản xuất kinh doanh thì dự án đăng ký năm 2004 là dự án đầu tư mởrộng của Công ty có thời gian thực hiện trên một năm và chia ra làm nhiều hạngmục đầu tư. Đối với thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng hoàn thành trong cácnăm từ 2009 trở về trước thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theoquy định tại văn bản pháp quy thời điểm doanh nghiệp thực hiện đầu tư.

Thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng của Công ty hoànthành trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012 không được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp. Cách xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng khôngđược hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn 2010-2012 thựchiện theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2 Mục I Phần H Thông tư số130/2008/TT-BTCngày26/12/2008 của BộTài chính và Tiết a Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty không xác định được doanh thu hoặcchi phí của hoạt động đầu tư mở rộng để phân bổ thu nhập tăng thêm từ đầu tư mởrộng không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tàichính thì được lựa chọn áp dụng các phương thức xác định thu nhập tăng thêm từđầu tư mở rộng quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dươngđược biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn