VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3502/VPCP-TH
V/v đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để nâng caohơn nưa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong việc triển khai thựchiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm2011, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ, góp phần hoàn thành thắng lợicác mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Thủ tướng Chínhphủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ độngphối hợp và trực tiếp tham gia các chuyên mục, chương trình truyền thông trêncác phương tiện thông tin đại chúng nhằm thông tin, tuyên truyền và giải thíchvề các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cácgiải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bộ máy hànhchính các cấp có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phâncông.

- Tiếp tụctăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc chủ động thông tin, tuyềntruyền và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan thông tin, truyềnthông về các hoạt động của bộ, ngành, địa phương theo đúng các quy định củapháp luật.

- Bộ Thôngtin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương,Hội Nhà báo Việt Nam tập trung chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kếhoạch thông tin tuyên truyền trên báo chí phục vụ triển khai thực hiện Nghịquyết số 02/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24tháng 02 năm 2011 của Chính phủ.

Văn phòngChính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ vàỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Hôi Nhà báo Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó CN;
các Vụ, Cục, Cổng TTĐT.
- Lưu: VT, TH (3).135

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc