BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3503/BCT-QLCT
V/v áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm dầu thực vật nhập khẩu vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tài chính

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bộ trưởngBộ Công Thương đã ra Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với mặthàng dầu thực vật tinh luyện, cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu stearin tinhluyện và dầu olein tinh luyện IV57 với mã HS: 1507.90.90, 1511.90.91,1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khácnhau (bản sao Quyết định và Thông báo gửi kèm công văn). Theo Quyết định này,mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nói trên sẽ được áp dụng với mức thuế suất 5%sau 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định và trong thời gian tối đa 200ngày. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục điều tra và dự kiếnsẽ ra Quyết định cuối cùng về vụ việc vào tháng 6 năm 2013. Quyết định cuốicùng sẽ chấm dứt hiệu lực của Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời nêutrên.

Bộ Công Thương kính đề nghị quý Bộchỉ đạo thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời nêu trên theo quyđịnh của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh;
- Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa;
- Tổng cục Hải quan Việt Nam;
- Lưu: VT, QLCT (02).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng