BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3503/BGTVT-VT
V/v vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển giữa các cảng biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Vận tải dầu khí;
- Công ty cổ phần Dầu khí FGAS;
- Công ty Xi măng Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Maersk Việt Nam;
- Công ty cổ phần Gemadept;
- Công ty cổ phần CMA-CGM Việt Nam;
- Công ty TNHH NYK Lines Việt Nam;
- Công ty cổ phần Vận tải biển Khai Nguyên;
- Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại quốc tế;
- Công ty Vận tải biển Container Vinalines;
- Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu;
- Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Công ty TNHH dịch vụ Hàng hải HUB;
- Các Hiệp hội: Chủ tàu Việt Nam, Chủ hàng Việt Nam, Da - Giầy Việt Nam, Cà phê Ca cao Việt Nam, Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Dệt may Việt Nam, Cảng biển Việt Nam;
- Các Cảng biển: Hải phòng, Nghệ Tĩnh, Quảng Ninh, Sài Gòn, Tân Cảng.

Để giành quyền ưu tiên vận tải đốivới hàng hóa, hành khách, hành lý cho đội tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Namvà nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển đội tàu biển của Việt Nam, Bộ Giaothông vận tải thông báo tới các cơ quan, đơn vị về chính sách vận chuyển hànghóa giữa các cảng biển Việt Nam như sau:

1. Tạm dừng việc chấp thuận mớihoặc gia hạn cho các tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài vận chuyển hàng hóa,hành khách, hành lý giữa các cảng biển Việt Nam.

2. Trong quá trình triển khai, nếucó vướng mắc phát sinh về nhu cầu vận tải bằng đường biển nội địa và quốc tế đềnghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo về Bộ Giao thông vận tải để xem xét,giải quyết.

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị (nếucó) đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải theo địa chỉ:

- Số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm,Hà Nội.

- Điện thoại và Fax: 04 39 427 331.

- Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
­- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương);
- Lưu VT, VTải (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VẬN TẢI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Công Bằng