BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3505/BHXH-ST
V/v: chấn chỉnh thực hiện chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo lưu

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ còn một số đơn vị chưachấp hành đúngyêu cầu quản lý của Ngành làm ảnh hưởng đến công tác tra cứu, cấp sbảo hiểm xã hội (BHXH). Để đảm bảo sựthống nhất trong quản lý và tổ chứcthực hiện nhiệm vụ, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thựchiện nghiêm túc và đúng quy định mộtsố nội dung sau:

1. Chuyển toàn bộ dữ liệu quá trình đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) bảo lưu (chốt s) t năm 2008 cho đến nay về Trung tâm Công nghệthông tin BHXH Việt Nam, xong trướcngày 30/10/2015.

Kể từ ngày 15/9/2015 dữ liệu chốt s quá trình đóng BHXH, BHTN đượcchuyển trong thời hạn 02 ngày kể từngày chốt s bảo lưu thời gian đóngBHXH, BHTN (có hướng dẫn chi tiếtđính kèm) về Trung tâm Công nghệ thôngtin BHXH Việt Nam.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin tích hợp dữ liệu quá trình đóng BHXH,BHTN vào cơ sở dữ liệu chung để đáp ứngviệc tra cứu của BHXH các tỉnh,thành phố.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc kịpthời phản ánhvề BHXH Việt Nam để xem xétgiải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
-
Lưu: VT, ST (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

HƯỚNG DẪN

CHUYỂN VÀNHẬN DỮ LIỆU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH, BHTN
(Ban hành kèm theo Công văn số 3505/BHXH-ST ngày 15 tháng 9 năm 2015 củaBHXH Việt Nam)

1. Chuẩn bị Cơ sở hạ tầng

- Quy định cán bộ có trách nhiệm thực hiện việc chuyển dữ liệu. Đăngký user cho cán bộ này vào tất cả các cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý thu của Vănphòng tỉnh và các quận, huyện với quyền chuyển dữ liệu.

- Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) tải file có chứa thông tin xác thực kết ni (SMS.INI) với cơ sở dữ liệu tập trung tại Trung tâm Côngnghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại địa chỉ FTP của Ngành(ftp://ftp.vssic.gov.vn/QLPTPM/PHANMEM/SMS/). file xác thực này sẽ được thay đổi định kỳ nhằm bảo đảm anninh thông tin và an toàn dữ liệu.

Copy file SMS.INI vào thư mục cài đặt phần mềm SMS(trường hợp đã có file này thì thực hiện copy đè).

2. Hướng dẫn chuyển dữ liệu.

- Cán bộ phòng CNTT đã được phân công đăng nhập vào CSDL của đơn vị (BHXHquận, huyện hoặc văn phòng BHXH tỉnh) với User được phân quyền.

- Thực hiện chức năng như hình dưới đây:

Công văn 3505/BHXH-ST chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp bảo lưu 2015

- Cập nhật các điều kiện để chuyển dữ liệu:

o Từ ngày/đến ngày: ngày thực hiện xác nhận thời giantrong phần mm Quản lý thu (thông tin nàybắt buộc phải có),

o Mã đơn vị: mã đơn vị cn chuyển dữ liệu (nếu bỏ trống sẽ chuyển toàn bộ dữ liệuđược xác nhận trong khoảng thời gian từ ngày/đến ngày).

o Số s BHXH: số s BHXH cần chuyển dữ liệu (nếubỏ trống sẽ chuyn dữ liệu của toàn bộ đơn vịđược nhập ở bước trên).

Công văn 3505/BHXH-ST chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp bảo lưu 2015

- Bấm OK để thực hiện việc chuyển dữ liệu, màn hình tiếp theo sẽ được hiểnthị:

Công văn 3505/BHXH-ST chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp bảo lưu 2015

- Bấm Yes để thực hiện hoặc No để hủy bỏ.

- Nếu chuyển dữ liệu thành công chương trình sẽ thông báo bạn đã chuyển dữliệu thành công. Có thể kiểm tra thông tin của người được xác nhận bảo lưu thờigian tại địa chỉ http://tracuu.vssic.gov.vn.

3. Hướng dẫn thực hiện tra cứu dữ liệu.

- Mở Web browser vào địa chỉ http://tracuu.vssic.gov.vn.

- Lựa chọn chức năng chốt s, nhập các thông tin cần tìm kiếm bm nút tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm thông tin đã xác nhận.

Công văn 3505/BHXH-ST chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp bảo lưu 2015

4. Hướng dẫn nhận dữ liệu.

- Thực hiện chức năng Xác nhận -> Quá trình tham gia (hoặc bấm phímF10), màn hình hiển thị như sau:

Công văn 3505/BHXH-ST chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp bảo lưu 2015

Công văn 3505/BHXH-ST chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp bảo lưu 2015- Bấm nút Chốt s bảo lưu di chuyển nhập số s cần nhận dữ liệu, nếu dữ liệu đã cótại Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ được hiển thị Irên màn hình như hình dưới.

Công văn 3505/BHXH-ST chuyển dữ liệu quá trình đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp bảo lưu 2015

- Cập nhật khoảng thời gian từ tháng/đến tháng và mã đơn vị

- Bấm nút Nhận để lấy dữ liệu về.

- Bấm Yes để thực hiện hoặc No để hủy bỏ./.