BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3505/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
-
Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo công văn s 1625/TCT-KK ngày 27/4/2015 của Tổng cục Thuế về việc hoànthuế giá trị gia tăng (GTGT) của Khu chế xuất và công nghiệp Linh TrungIII, trả lời công văn số 2324/TCT-KTT1 ngày 10/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 20Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ Khoản 1 (c) Điều 11, Điều 44 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ khoản 2 (b) Điều 14, Điều23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tàichính; khoản 1 (e) Điều 4, Điều 23 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 củaBộ Tài chính; khoản 1 (e) Điều 4, Điều 26 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn v hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:

- Trường hp Khu chế xuấtvà công nghiệp Linh Trung IIIkỳ từ tháng 12/2013 đến tháng 03/2015 có toàn bộ hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ và hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào đều mang tên và mã số thuế của Côngty mẹ là Công ty TNHH SEPZONE-Linh Trung (Việt Nam), tất cả chứng từ thanh toánqua ngân hàng đối với hàng hóa,dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trởlên đều được thanh toán qua tài khoản của Công ty mẹ, Khu chế xut và công nghiệp Linh Trung IIIkhông có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanhthì không đảm bảo điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định.

- Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III lập văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh xác nhận việc thực hiệnnghĩa vụ thuế theo hướng dn tại Điều 44 Thông tư số156/2013/TT-BTC .

- Căn cứ xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Khu chế xuất vàcông nghiệp Linh Trung III của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, đề nghị Cục Thuế thànhphố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thuế tỉnh Tây Ninh kiểm tra, nếu các hóa đơn GTGT đầu ra của Khu chế xuất vàcông nghiệp Linh Trung III sử dụng đãđược Công ty TNHH SEPZONE-Linh Trung (Việt Nam) thực hiện thông báo phát hành tạiCục Thuế TP.H Chí Minh và các hóa đơn này gắn vớinghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định; Công ty TNHH SEPZONE-Linh Trung (Việt Nam)chưa kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn GTGT do Khu chế xuất và công nghiệp Linh TrungIII đã kê khai khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh thời gian từ tháng 12/2013 đếntháng 03/2015 thì Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty TNHH SEPZONE- LinhTrung (Việt Nam) thực hiện kê khai bổ sung các hóađơn GTGT kỳ từ tháng 12/2013 đến tháng 03/2015 nêu trên vào kỳ hiện tại.

Trường hợp Công ty TNHH SEPZONE-Linh Trung (Việt Nam) kêkhai khấu trừ thuế GTGT đuvào đối vi các hóa đơn GTGT do Khu chế xut và công nghiệp Linh Trung III đã kê khai khấu trừ tại CụcThuế tỉnh Tây Ninh thời gian từ tháng 12/2013 đếntháng 03/2015 thì đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ các quy địnhhiện hành thực hiện n định thuế phải nộp, xử phạt vi phạm hànhchính thuế đối với Công ty TNHH SEPZONE- Linh Trung (Việt Nam) và Khu chế xuấtvà công nghiệp Linh Trung III.

- Kể từ kỳ kê khai tháng 4/2015, đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế thực hiện sử dụng hóa đơn, kê khai, nộp thuế theo đúngquy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ (BTC): PC;
-
Các Vụ (TCT); CS, PC, TVQT;
-
Lưu: VT, KK(2b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí