VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3506/VPCP-ĐMDN
V/v: Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006 - 2010

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Tổng cục Du Lịch

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch tại Tờ trình số 687/TCDL-ĐMDN ngày 24 tháng 6 năm 2006 về kế hoạch và lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục giai đoạn 2006 – 2010; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kế hoạch và lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2006 – 2010:

a) Cổ phần hóa, Nhà nước giữ cổ phần chi phối đối với các công ty:

- Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội;

- Công ty Du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng;

- Công ty Du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên;

- Công ty Du lịch và Xúc tiến đầu tư.

b) Giữ nguyên phần vốn nhà nước và thu hút thêm vốn để thành lập công ty cổ phần đối với Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi.

c) Cổ phần hóa bộ phận, tiến tới cổ phần hóa toàn bộ doanh nghiệp đối với Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí.

d) Giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động đối với Công ty Thiết bị vật tư du lịch II.

2. Tổng cục Du lịch chỉ đạo bán tiếp cổ phần Nhà nước đang nắm giữ ở các công ty cổ phần sau:

- Công ty cổ phần Điều hành và Hướng dẫn du lịch;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Du lịch;

- Công ty cổ phần Vận chuyển khách du lịch;

- Công ty cổ phần Du lịch Hải Phòng;

- Công ty Du lịch Quảng Ninh;

- Công ty Khách sạn du lịch Đồ Sơn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn