BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3507/TCT-PCCS
V/v: Không đóng dấu đơn vị vào liên 2 hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn
Địa chỉ: 1A Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 317/CV ngày 23/8/2006 của Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn về việc không đóng dấu của đơn vị vào góc bên trái liên 2 hóa đơn tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn có quy định: "Trường hợp mẫu hóa đơn có chỉ tiêu Thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì không nhất thiết Thủ trưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể ủy quyền cho người bán hàng ký, ghi rõ họ, tên khi lập và giao hóa đơn cho khách hàng. Việc ủy quyền người ký duyệt hóa đơn bán hàng phải có quyết định của Thủ trưởng đơn vị và hóa đơn này phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 hóa đơn".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn có nhiều địa điểm bán hàng trực thuộc Công ty thì có thể ủy quyền cho nhân viên bán hàng ký hóa đơn khi lập, giao hóa đơn cho khách hàng. Việc ủy quyền ký hóa đơn phải có quyết định của Thủ trưởng đơn vị và hóa đơn này được đóng dấu vào góc trên, bên trái của liên 2 hóa đơn và có thể được đóng dấu treo góc trên, bên trái liên 2 trước khi lập hóa đơn để đảm bảo thuận lợi cho việc bán hàng của Công ty. Việc đề nghị được miễn đóng dấu trên hóa đơn như đề xuất của Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn là không đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương