ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3507/UBND-TH
V/v giải quyết nhu cầu nước sạch sinh hoạt tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội;
- Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Trong những ngày gần đây, UBND Thành phố Hà Nội liên tụcnhận được phản ánh của nhân dân qua báo chí và đường dây nóng của UBND Thànhphố về tình trạng không có nước sạch sinh hoạt nhiều ngày tại một số khu vựctrên địa bàn Thành phố (45 hộ tại tổ 26, khu dân cư 7, phường Quảng An, quậnTây Hồ; 100 hộ các tổ 43,45,46, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy; hàng trăm hộtại tòa nhà B10A, khu đô thị Nam Trung Yên; các hộ tổ 62, phường Chương Dương,quận Hoàn Kiếm; các hộ dân ngõ 354 Trường Chinh, quận Đống Đa; các hộ dân Ngõchợ Khâm Thiên, quận Đống Đa; 2000 hộ dân xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai phải dùngnước ao tù...).

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

Giám đốc Sở Xây dựng, Công ty TNHH Một thành viên Nước sạchHà Nội kiểm tra thực trạng, có biện pháp xử lý, đảm bảo cung cấp đủ nước sạchsinh hoạt cho nhân dân tại các khu vực nêu trên, đồng thời rà soát hệ thống hạtầng kỹ thuật mạng lưới cung cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố để có kếhoạch cấp nước, phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội,đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố vào sáng ngày 21/05/2013.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội đảm bảo cung cấp điện liên tụccho các nhà máy nước trên địa bàn Thành phố.

TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thịnh Thành