UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3508/UB-ĐT
V/v uỷ quyền cấp phép lưu hành cho các loại xe tải chuyên dùng cần thiết ra vào nội đô thành phố và lưu thông trong giờ cao điểm, vào đường cấm.

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công an thành phố

Để triển khai thực hiện Quyết định số 621/QĐ-UB ngày 11/02/2003, 626/QĐ-UB ngày 12/20/2003, số 2389/QĐ-UB ngày 27/6/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố cấm lưu thông xe vận tải nhẹ vào giờ cao điểm hàng ngày và hạn chế xe vận tải nặng lưu thông trong khu vực nội đô thành phố có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2003;

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Uỷ quyền cho Giám đốc Công an thành phố xét duyệt và cấp phép lưu hành trong trường hợp cá biệt cần thiết cho các loại xe tải lưu thông ở nội đô, lưu thông trong giờ cao điểm hàng ngày và lưu thông vào đường cấm trên địa bàn thành phố đã được quy định trong các quyết định nói trên;

2- Việc cấp phép lưu thông cá biệt phải bảo đảm mục tiêu cấm và hạn chế lưu thông xe tải trong nội đô và vào giờ cao điểm nhằm phòng chống ách tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Chỉ giải quyết lưu hành đối với một số xe máy chuyên dùng vận chuyển phục vụ duy trì, phát triển hệ thống công trình công cộng và các hoạt động gắn liền nhu cầu cần thiết cho đời sống và trật tự an ninh xã hội trên địa bàn;

3- Những trường hợp ngoài quy định hoặc vượt thẩm quyền, Giám đốc Công an thành phố cần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua