VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3508/VPCP-ĐMDN
V/v Điều chuyển DNNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (tờ trình số 27/TT-UB ngày 26 tháng 6 năm 2003) và ý kiến của Bộ Xây Dựng (công văn số 102914/BXD ngày 12 tháng 6 năm 2003) về việc chuyển Công Ty sản xuất vật liệu xây dựng và Xây lắp Bình Định làm công ty con trong mô hình Công ty Mẹ- Công ty con của Công ty Đầu tư xây dựng và Xuất khẩu Việt Nam; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng và Xây lắp Bình Định(thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định) về làm công ty con trong mô hình Công ty Mẹ- Công ty con của công ty Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam (thuộc Bộ Xây dựng) và thực hiện cổ phần hoá vào năm 2005, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ Xây dựng thực hiện việc điều hành chuyển doanh nghiệp nhà nước nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông