BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3509/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 2289/CT-TTHT ngày 03/04/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh và công văn số 829/CT-QLĐ ngày 14/07/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vềưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần Chín Chín Núi. Về vấnđề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 6 phần IThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫnthi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quyđịnh:

“6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựngdây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô,đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuấtthì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp... ”

Căn cứ quy địnhnêu trên và hồ sơ đính kèm công văn hỏi, trườnghợp Công ty Cổ phần Chín Chúi Núi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh lần đầu số 4103004617 ngày 12/04/2006 có trụ sở chính tại thành phố HồChí Minh; đến ngày 06/03/2009, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầusố 56121000497 cho dự án đầu tư Khu du lịch, nghỉ dưỡng Sunset Sanato tại xãDương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì đây là dự án đầu tư mở rộng củaCông ty.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (4b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung