BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/BNN-CB
V/v xin ý kiến về dự thảo "Quy hoạch phát triển ngành muối đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: ................................................

Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTgngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nôngnghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định 1384/QĐ-BNN-KH ngày18/6/2013 phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Đề án.

Triển khai kế hoạch hành động thựchiện Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin gửi tới Quý cơ quan Báocáo Quy hoạch phát triển ngành muối đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; dựthảo Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành muối đến năm 2020 vàtầm nhìn đến năm 2030" (xin gửi dự thảo báo cáo và dự thảo Quyết địnhphê duyệt Quy hoạch gửi kèm theo văn bản này).

Để bổ sung, hoàn thiện quy hoạchquy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Quý cơ quan, đơn vịnghiên cứu và có ý kiến về dự thảo báo cáo Quy hoạch; dự thảo Quyết định phêduyệt "Quy hoạch phát triển ngành muối đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm2030".

Văn bản tham vấn góp ý của Quý cơquan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (qua Cục Chếbiến nông lâm thủy sản và nghề muối) trước ngày 20/02/2014 theo địa chỉ:

Cục Chế biến nông lâm thủy sản vànghề muối.

Số 10 Nguyễn Công Hoan, quận BaĐình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04) 37711114 - Fax:(04) 37711125

Email: [email protected] /[email protected]

Trân trọng cám ơn sự hợp tác củaQuý cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, KHCN & MT;
- Lưu: VT, CB

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám