BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 351/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế rượu

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty Thương mại Hải Phòng - Chi nhánh TP.HCM
(Số 5 - Phan Chu Trinh - Q1 - TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 4400/HQTP-GTT ngày22/12/2005 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và công văn số 28/12/CV-CNCT ngày28/12/2005 của Chi nhánh công ty thương mại Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh vềviệc giải quyết khiếu nại giá tính thuế đối với mặt hàng rượu gồm 9 tờ khai củaCông ty Thương mại Hải Phòng chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đôn đốc Doanh nghiệp nộpthuế theo mức giá do cơ quan Hải quan xác định (Doanh nghiệp đã có văn bản chấpthuận đối với 2 loại rượu Whyte & Mackey).

Riêng mặt hàng rượu hiệu Berville, thẩm quyền xác định giálà do Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; Mức giá quy định tại danh mục dữ liệu giá 2739/TCHQ-KTTT ngày 12/7/2005 của TCHQ là 2,5 USD/lít chỉ để áp dụng cho đốitượng không có hợp đồng thương mại và là cơ sở để cơ quan Hải quan tham khảokhi xác định giá.

Tổng cục Hải quan chuyển công văn của Đại lý phân phốiC.G.E.V.F tại thị trường Việt Nam về việc C.G.E.V.F của Pháp về giá rượuBerville bán cho Đại lý để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tham khảo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minhvà Chi nhánh Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An