BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3510/TCT-CS
V/v: xử phạt chậm nộp tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Trả lời công văn số 1468/CT-THNVDT ngày 1/6/2012 củaCục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt chậm nộp hồ sơ khai tiền thuê đất.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

- Tại Khoản 3, Điều 9, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 củaChính phủ quy định:

“3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

a. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi củatháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b. Thi hạn nộp hồ sơ khai thuếquý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

c. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cả năm chậm nhất là ngày thứ ba mươi củatháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.

d. Thi hạn nộp hồ sơ khai thuếtheo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngàyphát sinh nghĩa vụ thuế..”.

- Tại Khoản 3, Điều 16, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của BộTài chính nêu trên quy định:

“3. Khai tiền thuê đất, thuê mặt nước và thông báo nộptiền thuê đất, thuê mặt nước:

a. Người thuê đất, thuê mặt nước thực hiện khai tiền thuê đất, thuê mặt nướctheo mẫu số 01/TMĐN ban hành kèm theo Thông tư này và nộp cùng hồ sơ thuê đất,thuê mặt nước cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyênmôi trường. Trường hợp địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông thìhồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước nộp tại cơ quan thuế địa phương nơi cóđất, mặt nước cho thuê.

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai tiền thuê đất, thuê mặt nướcchậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

Trường hợp người được thuê đất, thuê mặt nước đã nộphồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cơ quan thuế hoặc đang thực hiện nộptiền thuê theothông báo của cơ quan thuếthì không phải nộp hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Trường hp trong năm có sự thay đổi về diện tích trong hợp đồng thuê đất, thuê mặtnước, về vị trí đất, về đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất... dẫn đến sựthay đổi về số tiền thuê phải nộp thì người được thuê đất, thuê mặt nước phảikhai lại hồ sơ nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước mới và nộp cho cơ quan thuế chậmnhất là 30 ngày kể từ ngày được cấp có thẩm quyền ban hành văn bản ghi nhận sựthay đổi về diện tích đất, mặt nước, về vị trí... dẫn đến sự thay đổi về số tiềnthuê phải nộp.

b. Thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước

b.1. Trường hợp thuê đất, thuê mặt nước mới: Văn phòng đăng ký quyền sử dụngđất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường có trách nhiệm chuyn hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặtnước cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế. Trong thời hạn năm ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước hợp lệ, cơquan thuế xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp và gửi Thông báo nộptiền thuê đất theo mẫu số 02/TMĐN ban hành kèm theo Thông tư này thông qua Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên môi trường tới ngườithuê đất, thuê mặt nước biết để nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước vào Ngân sáchNhà nước.

b.2. Trường hợp nộp tiền thuê đất hàng năm thì kể từ năm thuê đất thứ hai,cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền thuê đất cho người thuê đất, thuê mặt nướcnhư sau:

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 4 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặtnước của kỳ nộp thứ nhất trong năm; Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31tháng 5.

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 9 đối với thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặtnước của kỳ nộp thứ hai trong năm; Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày 31 tháng10.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh đơn giáthuê đất, thuê mặt nước thì cơ quan thuế phải xác định lại tiền thuê đất, thuêmặt nước phải nộp và thông báo cho người nộp thuế thực hiện.

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước muốn nộp tiềnthuê đất, thuê mặt nước một lần cho toàn bộ số tiền thuê đất, thuê mặt nước phảinộp cả năm thì phải thực hiện nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo thời hạn củakỳ nộp thứ nhất trong năm.

Trường hp nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước một (01) lần cho toàn bộ thời gianthuê thì trong vòng ba mươi (30) ngày, k từ ngày nhận được Thông báo nộp tiền, người nộp thuế phải nộp đủ tiềnvào NSNN”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế nộptờ khai cùng hồ sơ thuê đất, thuê mặt nước cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyênmôi trường trong thời hạn nêu trên thì trường hợp này ngườinộp thuế được coi là đã hoàn thànhviệc kê khai tiền thuê đất, thuê mặt nước kể cả đối với các trường hợp chưa xácđịnh được đơn giá thuê đất, thuê mặt nước đều thuộc đối tượng không bị xử phạtvị phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp, người nộp thuế được hưởng ưu đãi theo giấyphép đầu tư nhưng nộp hồ sơ kê khai tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm so với thờigian quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm kê khaitheo quy định của pháp luật nhưng không thuộc diện áp dụng quy định phạt chậm nộptiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- V
ụ Pháp chế(BTC);
-
Vụ Pháp chế (TCT);
-
Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn