BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 3511/TCT-CS
V/v chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19467/CT-HTr ngày 29/4/2014 và tài liệu gửi kèm của Cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng ngoài lãnh thổ, bên mua làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về thuế giá trị gia tăng
Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềtrường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.
Tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0%.
Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung trình bày và tài liệu gửi kèm tại công văn số 19467/CT-HTr ngày 29/4/2014 trên thì trường hợp Doanh nghiệp tại Việt Nam có hợp đồng mua hàng hóa nhập khẩu từ bên nước ngoài với điều khoản giao hàng tại cửa khẩu quốc tế Việt Nam, sau đó Doanh nghiệp này có hợp đồng bán hàng hóa nhập khẩu trên cho Doanh nghiệp khác tại Việt Nam với điều khoản giao hàng trực tiếp tại cửa khẩu quốc tế Việt Nam (không qua kho) thì hoạt động bán hàng hóa theo phương thức như trên có điểm giao, nhận hàng hóa thuộc lãnh thổ Việt Nam thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng, không thuộctrường hợpđược áp dụng tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 nêu trên.
2. Về thuế nhà thầu
Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam hoặc có thu nhập tại Việt nam.
Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 19467/CT-HTr ngày 29/4/2014 nêu trên, trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam (như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịch vụ khác đi kèm) thì về nguyên tắc thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 nêu trên. Liên quan đến quản lý thu thuếđối vớiNhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2501/TCT-CC ngày 02/07/2014.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).
TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?