VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------------
Số: 3512/VPCP-KTTH
V/v: bổ sung Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh từ nguồn Quỹ Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5789/BTC-TCNH ngày 05 tháng 5 năm 2011 về bổ sung Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh từ nguồn Quỹ Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (do Ủy ban Châu Âu viện trợ không hoàn lại - viết tắt là Quỹ SMEDF), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc:
1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam được sử dụng tiếp 100 tỷ đồng từ số vốn điều lệ được cấp bổ sung từ Quỹ SMEDF cho Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam được sử dụng tiền thu lãi cho vay từ năm 2010 của các dự án còn dư nợ tại các Ngân hàng thương mại của Quỹ SMEDF để bổ sung vốn điều lệ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ và các PTTgCP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN,
PCN: Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TKBT, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).19
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Văn Phượng