BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3513/BCT-KHCN
V/v hướng dẫn đăng ký nội dung thực hiện “Chiến lược SXSH trong CN đến năm 2020" năm 2012

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty thuộc Bộ Công Thương;
- Các Tổ chức tư vấn về sản xuất sạch hơn;
- Các Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp,

Triển khai thực hiện “Chiến lược sảnxuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020" được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 (sau đây gọi tắtlà Chiến lược), Bộ Công Thương gửi tới các cơ quan, đơn vị hướng dẫn báo cáohoạt động liên quan đến sản xuất sạch hơn và đăng ký kế hoạch 2012 thực hiệnChiến lược, cụ thể như sau.

1. Báo cáo về hoạt động liên quan đếnsản xuất sạch hơn trong công nghiệp: Đối với các đơn vị đã có hoạt động liênquan đến sản xuất sạch hơn trước đây, kể cả năm 2011, đề nghị xây dựng báo cáotheo mẫu thuộc Phụ lục 1 (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương),hoặc Phụ lục 2 (đối với các đơn vị khác).

2. Đăng ký nội dung thực hiện Chiếnlược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020: Nội dung đăng ký phảiphù hợp với mục tiêu của Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và cácđề án thành phần, không trùng lặp với nội dung đã được thực hiện trước đó.Thông tin về Chiến lược, các đề án thành phần và những nội dung đã thực hiện cóthể tham khảo tại trang web www.sxsh.vn. Nội dung đăng ký đề nghị điền theo mẫuthuộc Phụ lục 3.

Các Báo cáo và Hồ sơ đăng ký (bao gồmCông văn của đơn vị đăng ký và các mẫu đăng ký) đề nghị gửi đến: Văn phòng giúpviệc Ban điều hành Chiến lược SXSH trong công nghiệp, Vụ Khoa học và Công nghệ,Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 25 tháng 5 năm 2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN, VP giúp việc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH/THÀNH PHỐ…..

Phụ lục 1

Mẫu báo cáo tình hình thực hiệnSXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh/thành phố đến tháng 12 năm 2010 (dànhcho các tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

(Kèmtheo Công văn số /BCT-KHCNngày tháng năm 2011)

1. Giới thiệu chung về các ngànhcông nghiệp trong tỉnh/thành phố

(Báo cáo nêu rõ các ngành côngnghiệp chính của tỉnh hiện tại và trong tương lai, các ngành có tiềm năng gây ônhiễm, sử dụng nhiều tài nguyên….. Mục tiêu của phần này để định hướng chonhững hoạt động thúc đẩy SXSH trong tỉnh/thành phố)

2. Thông tin cơ bản và tình hìnhtham gia thực hiện Chiến lược Sản xuất sạch hơn của các cơ sở sản xuất trên địabàn

STT

Ngành*

Tên cơ sở

Sản phẩm chính

Quy mô
(Lớn, vừa, nhỏ)

Địa chỉ

Tình hình thực hiện SXSH tính đến 31/12/2010

Đã tham Hội thảo về SXSH

Đã tham gia tập huấn về SXSH

Đã thực hiện SXSH

Ghi chú

* Theo phân loại doanh nghiệp côngnghiệp gửi kèm

3. Kết quả thực hiện của các cơ sởđã thực hiện sản xuất sạch hơn trên địa bàn

STT

Ngành

Tên cơ sở

Địa chỉ

Tên đội trưởng SXSH và điện thoại liên hệ

Năm bắt đầu thực hiện SXSH

Hình thức thực hiện SXSH

Mô tả Kết quả chính (dưới dạng % giảm tiêu thụ và phát thải môi trường)

Được hỗ trợ về kỹ thuật

Được hỗ trợ đầu tư

Tự thực hiện

Để cóthêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Nguyễn Thị Lâm Giang, Chuyên viên VụKhoa học và Công nghệ, điện thoại 04.22202312, di động: 0903202664, [email protected]/

TÊN ĐƠN VỊ

Phụ lục 2

Mẫu báo cáo hoạt động liên quanđến SXSH trong công nghiệp đến tháng 12 năm 2010(dành cho đơn vị khác)

(Kèmtheo Công văn số /BCT-KHCN ngày tháng năm 2011)

Tên đơn vị chủ trì

Nội dung hoạt động

Số người tham gia

Số DN tham gia

Danh sách Doanh nghiệp tham gia *

1.1. Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp (Tổ chức Hội thảo, đào tạo, viết báo, làm phim, v.v.. về SXSH)

1.

2.

….

1.2. Hỗ trợ kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp áp dụng SXSH, xây dựng hướng dẫn SXSH, v.v..)

1.

2.

….

1.3. Đề xuất, xây dựng các cơ chế chính sách về thúc đẩy SXSH trong công nghiệp

1.

2.

1.4. Các hoạt động khác liên quan

1.

2.

* Trường hợp danh sách doanhnghiệp quá dài có thể đưa thành 01 bảng riêng

Bảng phân loại ngành sản xuất côngnghiệp sử dụng trong báo cáo tình hình thực hiện SXSH tại các tỉnh/thành phốtrực thuộc Trung ương

STT

Tên ngành

1

Mỏ và khai khoáng

2

Bánh kẹo, mỳ ăn liền

3

Rau quả, nông sản

4

Rượu, bia, NGK

5

Sữa và các sản phẩm

6

Thịt cá

7

Thủy sản

8

Thực phẩm khác

9

Thuốc lá

10

Dệt may

11

Da giầy

12

Gỗ, tre, nứa

13

Giấy và bột giấy

14

In ấn

15

Hóa chất cơ bản

16

Thuốc trừ sâu

17

Phân hóa học

18

Pin, ắc quy

19

Mỹ phẩm

20

Sơn, mực in

21

Xà phòng, chất tẩy rửa

22

Hóa chất khác

23

Nhựa và cao su

24

Kim loại mầu

25

Xi măng, gạch, gốm

26

Bột đá

27

Tấm lợp

28

Thủy tinh

29

Gang và thép

30

Sản phẩm kim loại

31

Xử lý bề mặt

32

Máy móc và thiết bị

33

Đóng tàu

34

Thiết bị điện, điện tử

35

Phương tiện vận tải

36

Thức ăn chăn nuôi

37

Sản phẩm tái chế khác

38

Than, điện, xăng, gas

39

Nước

TÊN ĐƠN VỊ

Phụ lục 3

Mẫu Đăng ký thực hiện Chiến lược Sản xuất sạchhơn trong công nghiệp năm 2012

(Kèm theo Côngvăn số /BCT-KHCN ngày tháng năm 2011)

STT

Tên nội dung đăng ký tham dự

Mô tả nội dung đăng ký tham dự

Tóm tắt đóng góp của ND đăng ký trong việc thực hiện mục tiêu Chiến lược*

Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ Bộ Công Thương

Kinh phí đối ứng từ các nguồn khác

Ghi chú

1.1. Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp (Tổ chức Hội thảo, đào tạo, viết báo, làm phim, v.v.. về SXSH)

1.2. Hỗ trợ kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp áp dụng SXSH, xây dựng hướng dẫn SXSH, xây dựng mô hình trình diễn SXSH cho các ngành trọng điểm v.v..)

1.3. Đề xuất, xây dựng các cơ chế chính sách về thúc đẩy SXSH trong công nghiệp

1.4. Các hoạt động khác liên quan đến thực hiện Chiến lược

* Toàn văn Chiến lược có thể tải vềtừ trang web www.sxsh.vn của Văn phòng giúp việc Ban điều hành Chiến lược Sảnxuất sạch hơn trong công nghiệp

Để cóthêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Nguyễn Thị Lâm Giang, Chuyên viên VụKhoa học và Công nghệ, điện thoại 04.22202312, di động: 0903202664, email [email protected]/.