TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35147/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Địa chỉ: Lô CN1, Cụm công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, P. Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 51/CV-SH /2014 ngày 07/05/2014 củaCông ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà gửi Cục Thuế TP Hà Nội hỏi về chính sách thuế vàPhiếu chuyển Công văn số 464/PC-TCT ngày 13/5/2014 của Tổng cục Thuế, Cục thuếThành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 vàthay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012, Thông tư số 65/2013/TT-BTCngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính):

+ Căn cứ tiết đ, tiết e Khoản 7 Điều 5 quy định cáctrường hợp khác không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụnhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúnggiá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễnthông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốctế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suấtthuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm,

e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ vàdoanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa dịch vụthuộc diện không chịu thuế GTGT".

- Căn cứ khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng một số điều của Luật Quản lý thuế; Luậtsửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định về khai thuế GTGT:

"8. Hướng dẫn khai thuế giá trịgia tăng, lập bảng kê hóa đơn bán ra, hóa đơn mua vào trong một số trường hợpcụ thể

a) Khai thuế giá trị gia tăng đốivới hoạt động đại lý

- Người nộp thuế là đại lý bán hànghóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giáhưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụbán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đốivới doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng. Hóa đơn đầu ra, đầu vào của hàng hóa,dịch vụ bán đại lý và hàng hóa thu mua đại lý được khai trên bảng kê mẫu số01-1/GTGT và mẫu số 01-2/GTGT; số liệu tổng hợp về hàng hóa, dịch vụ bán đạilý, hàng hóa thu mua đại lý trên hai bảng kê này không được sử dụng làm căn cứđể lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

- Đối với các hình thức đại lý khácthì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụbán hàng đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng".

- Căn cứ Hợp đồng Đại lý số 126/HDDDL-SH /2013 ngày02/01/2013 (có hiệu lực đến 31/12/2015 ký giữa bên giao đại lý là Công ty cổphần Quốc tế Sơn Hà ( bên A) với bên đại lý là Công ty TNHHĐTTM và Dịch vụPhương Nga (Bên B - mã số thuế 2300508077 ) do đơn vị cung cấp;

+ Tại Điểm 2.2 Điều 2 của hợp đồng quy định:

"Bên A ấn định giá bán hàng hóacho bên B theo bảng giá quy định theo từng thời kỳ. Kỳ bên B có trách nhiệm hánhàng theo giá bên A đã ấn định".

+ Tại Điểm 4.1 và Điểm 4.2, Điều 4 quy định thù lao,thưởng, giảm giá hàng bán:

"4.1. Thù lao, thưởng chiếtkhấu đại lý, giảm giá hàng bán là khoản tiền bên A trả cho bên B khi bên B làmđại lý cho bên A tiến hành kinh doanh hàng hóa theo quy định tại hợp đồng nàyvà các phụ lục Hợp đồng kèm theo.

4.2 Hàng tháng, dựa trên kết quảkinh doanh và việc hoàn thành nghĩa vụ thanh toán của bên B, Bên A sẽ trích thùlao, thưởng chiết khấu, giảm giá hàng, bán cho Bên B theo chính sách được ápdụng trong tháng đó. Bên B sẽ được khấu trừ vào công nợ khi phát sinh đơn hàngtrong tháng liền sau."

+ Căn cứ Tiết a, Tiết c Điểm 5.2 Điều 4 quy định BênA có các nghĩa vụ sau:

"a. Thực hiện đúng và đầy đủcác điều khoản tại hợp đồng này

...

c. Cung cấp cho Bên B các thông tinvề giá, chương trình khuyến mại, các vật phẩm quảng cáo, khuyến mại hỗ trợ hoạtđộng bán hàng của Bên A "

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợpđồng với các đại lý để bán các sản phẩm là Bồn chứa nước, chậu rửa,... theođúng giá quy định của công ty và được hưởng tiền thù lao dưới hình thức trảtheo tỷ lệ % doanh số thực đạt trong tháng hoặc thưởng tháng theo sản lượng bánra thì về bản chất đây là khoản hoa hồng đại lý được hưởng. Khi thu tiền công typhải yêu cầu đại lý xuất hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo quy định.

- Về thủ tục khuyến mại, đề nghị Công ty cổ phần Quốctế Sơn Hà liên hệ trực tiếp với Sở Công Thương TP Hà Nội để được hướng dẫn cụthể.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty cổ phầnQuốc tế Sơn Hà biết và thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến