BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3515/ĐKVN-VAQ
V/v nhập khẩu vật tư, phụ tùng đãqua sử dụng.

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hảiquan - Tổng cục Hải quan

Phúc đápcông văn số 968/GSQL-GQ1 ngày27/8/2015 của Quý Cục liên quan đếnviệc nhập khẩu vật tư đã qua sử dụng gồm máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, CụcĐăng kiểm Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm a, mục 7, Phần II, Phụ lục I (Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu) củaNghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013 của Chính phủ ghi rõ các loại hàng hóa cấm nhập khẩu:

“7. Vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, gồm:

a) Máy, khung, săm, lốp, phụ tùng, động cơ của ô tô,máy kéo và xe gắnmáy.”

Các vật tư (máy, khung, săm, lốp, phụ tùng) đã qua s dụng được hiểu là của các phương tiệnnói chung của: Ô tô (gồm cả xe tải tự đổ), rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máychuyên dùng (gồm cả máy xúc, máy đào, máy ủi), xe mô tô, xe gn máy, xe đạp điện

2. Như vậy vật tư, phụ tùng đã qua sử dụng của các phương tiện nói chung đềuthuộc Danh mục hàng hóa cm nhập khẩu theo Nghị định187/2013/NĐ-CP .

Cục Đăng kiểm Việt Nam trả lời để Quý Cục được biếtvà rất mong nhận được sự phi hợp củaQuý Cục trong công tác quản lý chuyên ngành.

Trân trọng cảm ơn!


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Bộ GTVT (để b/c);
-
TTr.Lê Đình Thọ (để b/c);
-
Vụ KHCN (thay trả lời văn bản 11873/BGTVT-KHCN );
-
Công ty Cổ phần tiếp vận và vận tảingoại thương Việt;
-
Công ty TNHH Yamato Logistics ViệtNam;
-
Cục trưởng (để b/c);
-
Lưu: VP, VAQ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Việt Hà