BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------------
Số: 3516/TCT-CS
V/v: Thuế suất thuế GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lai Châu.
Trả lời công văn số 111/CT-TH-NV-DT ngày 01/06/2011 của Cục Thuế tỉnh Lai Châu nêu vướng mắc về việc xuất hóa đơn của Công ty TNHH Chè Tam Đường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Điểm 2.4, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau:
"Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp (trừ nạo, vét kênh mương nội đồng được quy định tại điểm 3, Mục II, Phần A Thông tư này). "
Tại Điểm 1.1, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn như sau:
"Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập hoá đơn theo quy định và giao cho khách hàng."
Tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:
"5.1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.!'
Căn cứ quy định trên và hồ sơ kèm theo công văn số 111/CT-TH-NV-DT ngày 01/06/2011 của Cục Thuế tỉnh Lai Châu, trường hợp Công ty TNHH Chè Tam Đường trong năm 2010 ký hợp đồng kinh tế với Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu cung cấp dịch vụ thực hiện chăm sóc cây chè Kim Tuyền trồng năm 2008 và năm 2009 tại các xã Bản Hơn, Bản Giang, Bản Bộ, Bình Lư huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu thì dịch vụ chăm sóc chè này áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Công ty TNHH Chè Tam Đường phải xuất hóa đơn GTGT cho Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Lai Châu và hạch toán doanh thu, chi phí của hợp đồng này theo đúng quy định. Đồng thời, Công ty TNHH Chè Tam Đường thực hiện việc kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điểm 5.1, Mục I, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

Về hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đề nghị Cục Thuế tỉnh Lai Châu xem xét xử phạt Công ty TNHH Chè Tam Đường về hành vi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không lập hóa đơn theo quy định tại Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn hoặc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lai Châu biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?