BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3516 TCT/ĐTNN
V/v chi phí quảng cáo trước sản xuất

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty liên doanh mỹ phẩm LG VINA

Trả lời công văn số 0408/01/BTC ngày 9/8/2004 của Công ty liên doanh mỹ phẩm LG VINA về việc xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại của Công ty trước khi đi vào sản xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật ĐTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì doanh nghiệp có vốn ĐTNN hoạt động tại Việt Nam phải thực hiện theo đúng ngành nghề sản xuất kinh doanh được quy định tại Giấy phép đầu tư cấp cho doanh nghiệp.

Trường hợp của Công ty trong 2 năm đầu tiên (năm 1998, 1999 là thời gian xây dựng cơ bản nhà xưởng và nhập máy móc thiết bị để chuẩn bị sản xuất, chưa có hoạt động sản xuất) đã nhập khẩu sản phẩm từ Hàn Quốc để giới thiệu và bán thử là không phù hợp với chức năng và ngành nghề quy định tại Giấy phép đầu tư.

Vì vậy, các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại có liên quan đến sản phẩm nhập khẩu bán tại thị trường Việt Nam nêu trong giai đoạn Công ty chưa có hoạt động sản xuất không liên quan đến việc hình thành thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế của doanh nghiệp, không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh mỹ phẩm LG VINA được biết./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến