BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Hướng dẫn nội dung thông tin quản lý rủi ro trên chức năng xử lý tờ khai hải quan (NA02A) hệ thống VCIS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về khó khăn trong việc nhận biết ký hiệu của thông tin quản lý rủi ro hiển thị trên chức năng xử lý tờ khai (NA02A) trên hệ thống VCIS; để thống nhất trong việc triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
1. Thông tin quản lý rủi ro hiển thị trên chức năng xử lý tờ khai:
a) Về phương pháp lựa chọn kiểm tra:
- Hệ thống VCIS ứng dụng 20 Phương pháp lựa chọn kiểm tra (Phương pháp xử lý) được chi tiết Phụ lục 1 (đính kèm); trong đó đơn vị Quản lý rủi ro cấp Cục Hải quan và Chi cục Hải quan được lựa chọn áp dụng các phương pháp theo hướng dẫn tại cột số 4;
- Cột phương pháp xử lý trên tờ khai hải quan (điểm đánh dấu số 11 trên Phụ lục 2 đính kèm): là các phương pháp xử lý được lựa chọn theo tiêu chí áp dụng trên hệ thống VCIS đối với tờ khai hải quan;
- Phương pháp xử lý sau cùng (điểm đánh dấu số 1 trên Phụ lục 2 đính kèm): là Phương pháp xử lý được lựa chọn để phân luồng đối với tờ khai hải quan.
b) Phân luồng (điểm đánh dấu số 2 trên Phụ lục 2): hiển thị luồng kiểm tra của tờ khai hải quan.
c) Hạng và Phương pháp xử lý tương ứng với Hạng của người XK/NK:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

- Tại điểm đánh dấu số 3 trên Phụ lục 2 là hạng của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu (thuộc 1 trong 07 hạng được hệ thống đánh giá xếp hạng);
- Tại điểm đánh dấu số 4 trên Phụ lục 2 là Phương pháp xử lý tương ứng với xếp hạng của doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu.
d) Tại điểm đánh dấu số 5 trên Phụ lục 2 (Có loại trừ): Hệ thống hiển thị dấu hoa thị (*) nếu doanh nghiệp thuộc diện được loại trừ, không bị điều chỉnh bởi một số loại tiêu chí nhất định.
đ) Tại điểm đánh dấu số 6 trên Phụ lục 2 (Lưu ý): Nội dung cảnh báo của cán bộ hải quan cập nhật trong quá trình thiết lập xếp hạng doanh nghiệp.
e) Tại điểm đánh dấu số 7 trên Phụ lục 2 (Hồ sơ rủi ro: Là mã của Hồ sơ rủi ro liên quan đến doanh nghiệp XNK, được tạo ra trong quá trình thiết lập tiêu chí quản lý rủi ro, nếu được phân quyền chia sẻ thông tin hồ sơ rủi ro, cán bộ thông quan có thể click chuột phải vào mã hồ sơ rủi ro để chọn xem thông tin chi tiết của hồ sơ rủi ro.
g) Tại điểm đánh dấu số 8 trên Phụ lục 2 (Thông tin chính xác cao): Trong trường hợp nguồn tin để thiết lập tiêu chí phân tích có độ chính xác cao, hệ thống sẽ hiển thị “√” trong ô này để cán bộ kiểm tra trong thông quan biết và kiểm tra thận trọng hơn trong quá trình kiểm tra.
h) Tại điểm đánh dấu số 8 trên Phụ lục 2 (Bộ phận tờ khai): Hệ thống hiển thị cho biết thông tin về chính sách quản lý hoặc thông tin rủi ro nằm ở bộ phận nào trên tờ khai, bao gồm:
- Nếu ký hiệu là “CM”: Thông tin về chính sách quản lý hoặc rủi ro thuộc phần thông tin chung của tờ khai (điểm đánh dấu số 15 trên Phụ lục 2);
- Nếu ký hiệu là các số từ 01 đến 50: Rủi ro hoặc chính sách quản lý liên quan đến các dòng hàng có số thứ tự tương ứng. VD: “5” là dòng hàng thứ 5 của tờ khai.
i) Tại điểm đánh dấu số 10 trên Phụ lục 2 (Mã tiêu chí phân luồng): Là các chỉ dẫn rủi ro liên quan đến chính sách quản lý hoặc lĩnh vực rủi ro. Mỗi dòng hiển thị tương ứng với một tiêu chí quản lý rủi ro.

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

k) Tại điểm đánh dấu số 11 trên Phụ lục 2 (Phương pháp xử lý): Là phương pháp xử lý tương ứng với mỗi tiêu chí rủi ro (mỗi dòng tương ứng với một tiêu chí quản lý rủi ro).
l) Tại điểm đánh dấu số 12 trên Phụ lục 2 (Cờ báo đã xử lý loại trừ): Hệ thống hiển thị dấu hoa thị (*) tại dòng nào sẽ cho biết tiêu chí tương ứng của dòng đó thuộc diện bị loại trừ, không còn tác dụng tham gia vào phân luồng.
m) Tại điểm đánh dấu số 13 trên Phụ lục 2 (Cần lưu ý): Là nội dung chỉ dẫn rủi ro do công chức thiết lập tiêu chí rủi ro nhập thêm vào hệ thống để cảnh báo cán bộ làm thủ tục hải quan.
n) Tại điểm đánh dấu số 13 trên Phụ lục 2 (Mã thông tin black-list): Là mã của hồ sơ rủi ro liên quan đến hàng hóa tại dòng tương ứng, được tạo ra trong quá trình thiết lập tiêu chí rủi ro. Nếu được phân quyền chia sẻ thông tin hồ sơ rủi ro, cán bộ thông quan có thể click chuột phải vào mã hồ sơ rủi ro để chọn xem thông tin chi tiết của hồ sơ rủi ro.
2. Trường hợp hệ thống phân luồng 3 (luồng đỏ), việc xác định mức độ (tỷ lệ) kiểm tra thực tế hàng hóa được dựa trên thông tin chỉ dẫn tại mục Phương pháp xử lý sau cùng, cụ thể như sau:
a) Phương pháp xử lý sau cùng là M, P, R: việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo các tỷ lệ (5%, 10%, 100%) tại cột số 3 Phụ lục 1 (đính kèm);
b) Phương pháp xử lý sau cùng là Q: việc kiểm tra hàng hóa được thực hiện qua máy soi con-ten-nơ;
c) Phương pháp xử lý sau cùng không thuộc các trường hợp tại điểm a, b nêu trên: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ vào thực tế lô hàng để quyết định mức độ (tỷ lệ) kiểm tra thực tế hàng hóa và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLRR (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?