BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3519/BGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2010-2011 về CNTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày16/8/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáodục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệpnăm học 2010-2011;

Căn cứ Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày30/9/2008 của Bộ GD&ĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTTtrong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;

Căn cứ Công văn số 4937/BGDĐT-CNTTngày 25/8/2010 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học2010-2011;

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cácSở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết năm học 2010-2011 về công nghệ thôngtin (CNTT) với các nội dung như sau:

1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học2010-2011 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 về CNTT và gửi về BộGD&ĐT theo mẫu báo cáo gửi kèm theo;

2. Tự đánh giá và cho điểm thi đuavề các tiêu chí ứng dụng CNTT theo hướng dẫn tại Công văn số 7842/BGDĐT-VP ngày23 tháng 11 năm 2010 của Bộ GD&ĐT.

Các báo cáo tổng kết đề nghị gửi vềBộ GD&ĐT (Cục Công nghệ thông tin) qua đường công văn và thư điện tử[email protected]) trước ngày 15 tháng 6 năm 2011 để kịp tổng hợp chocông tác tổng kết năm học và công tác đánh giá thi đua của Bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cácông (bà) Giám đốc Sở GD&ĐT triển khai và báo cáo đầy đủ, chính xác, đúngthời hạn theo yêu cầu tại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quách Tuấn Ngọc

MẪU BÁO CÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/THÀNH PHỐ: …………..
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /SGDĐT-CNTT
V/v báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 về CNTT

…………., ngày tháng năm 2011

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010-2011 VÀ PHƯƠNGHƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012 VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTTNĂM HỌC 2010-2011

1. Khái quát chung

- Nêu rõ đặc điểm, tình hình vànhững thuận lợi, khó khăn (khách quan, chủ quan) của địa phương nói chung và hiện trạng về CNTT nói riêng năm học2010-2011.

 Quan điểm chỉ đạo và các giải pháp của Sở GD&ĐT để triển khai cóhiệu quả các hoạt động CNTT trong ngành giáo dục tại địa phương năm học2010-2011.

2. Công tác tổ chức quán triệt và xây dựngkế hoạch thực hiện các văn bản về CNTT của Bộ GD&ĐT

Tình hình triển khai thực hiện các văn bản của Bộ: Chỉthị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cườnggiảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012;Công văn số 4937/BGDĐT-CNTT ngày 25/8/2010 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTTnăm học 2010-2011; Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 1/3/2010 quy định về sử dụng phầnmềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục…

3. Qui mô giáo dục đào tạo

Đề nghị đơn vị điền số liệu về qui mô giáo dục trên củatỉnh/thành phố theo biểu sau đây:

TT

Loại đơn vị

Tổng số đơn vị

Số giáo viên

Số học sinh

1

Phòng GD&ĐT

x

x

2

Trường cao đẳng và TCCN

3

Trường trung học phổ thông

4

Trung tâm GDTX và trung tâm học tập cộng đồng

5

Trường liên cấp 2 + 3

6

Trường trung học cơ sở

7

Trường PTCS (cấp 1 + 2)

8

Trường tiểu học

9

Trường mẫu giáo, mầm non

4. Triển khai kết nối Internetbăng thông rộng

Số liệu thống kê tìnhhình các đơn vị GD&ĐT CHƯA kết nối Internet theo mẫu:

TT

Loại đơn vị

Tổng số đơn vị chưa kết nối

1

Phòng GD&ĐT

2

Trường cao đẳng và TCCN

3

Trường trung học phổ thông

4

Trung tâm GDTX và trung tâm học tập cộng đồng

5

Trường liên cấp 2 + 3

6

Trường trung học cơ sở

7

Trường PTCS (cấp 1 + 2)

8

Trường tiểu học

9

Trường mẫu giáo, mầm non

5. Triển khai hệ thốngthư điện tử và website giáo dục

a) Tình hình chung vềtriển khai hệ thống thư điện tử trong toàn ngành tại địa phuơng.

- Sở đã triển khai hệthống email theo tên miền riêng của Sở hay chưa?

- Sở có sử dụng hệ thốngemail @moet.edu.vn không?

- Sở đã cấp email chotoàn bộ các đơn vị trực thuộc chưa?

- Có bao nhiêu PhòngGD&ĐT cấp email cho cán bộ, giáo viên theo tên miền riêng của Phòng:

b) Thống kê số lượng tàikhoản email Sở đã cung cấp cho cán bộ, giáo viên và đơn vị GD&ĐT toàn ngànhtheo biểu sau:

STT

Phân loại người dùng được cấp email

Số lượng tài khoản email đã cấp

Chiếm tỷ lệ (%)

1

Cán bộ, chuyên viên của Sở GD&ĐT

2

Khối Phòng GD&ĐT

3

Khối trường THPT & TT GDTX

4

Khối trường THCS

5

Khối trường Tiểu học

c) Tình hình xây dựng website của sở GD&ĐT cũngnhư các nội dung, dịch vụ đang hoạt động trên website:

- Địa chỉ của website của Sở là:

- Sơ đồ website

d) Thống kê tình hình website củacác trường học thuộc sở theo bảng sau:

STT

Loại đơn vị

Số lượng đơn vị đã có website

1

Phòng GD&ĐT

2

Trung tâm GDTX

3

Trường THPT

4

Trường THCS

5

Trường Tiểu học

6

Trường Mầm non

6. Tổ chức họp giao ban,hội thảo, giảng dạy, tập huấn qua mạng giáo dục

a) Có bao nhiêu đơn vị(Sở, Phòng GD&ĐT) được trang bị hệ thống họp sử dụng công nghệ video conference:

b) Thống kê số lần tổ chức họp, hộithảo, tập huấn, dự dự giờ giảng qua mạng theo bảng sau:

STT

Đơn vị tổ chức

Số lần tổ chức trong năm học

1

Sở GD&ĐT

2

Phòng GD&ĐT

c) Liệt kê tên các Phòng GD&ĐTtích cực sử dụng hệ thống họp, tập huấn, dự giờ giảng qua mạng.

7. Khai thác, sử dụng vàdạy học bằng mã nguồn mở

a) Thống tình hình tổ chức tập huấn sử dụngmã nguồn mở :

STT

Đơn vị tổ chức

Số lần tổ chức

Số học viên

1

Sở GD&ĐT

2

Phòng GD&ĐT

b) Liệt kê tên các phần mềm mã nguồn mở đã phổbiến, tập huấn.

8. Tình hình ứng dụngCNTT trong công tác dạy - học và triển khai chương trình công nghệ giáo dục vàe-Learning

Thống kê số lượng bàigiảng đã tập hợp được từ giáo viên các cấp học theo bảng sau:

STT

Cấp, bậc học

Số bài giảng trình chiếu (Powerpoint)

Số bài giảng e-learning

Tổng số học liệu khác (thí nghiệm ảo, sách điện tử, ...)

1

Cao đẳng & TCCN

2

THPT

3

THCS

4

Tiểu học

Tổng cộng:

*Ghi chú: - Bài trình chiếu làpowerpoint

- Bài giảng elearning được tạo ra từcác phần mềm công cụ e-learning như là Adobe presenter, Lecture maker, Adobecaptivate, ...

9. Đẩy mạnh ứng dụng CNTTtrong điều hành và quản lý giáo dục

Thống kê số lượng các trường đã ápdụng thành công phần mềm trong công tác quản lý giáo dục:

a. Thống kê tình hình cáctrường đã sử dụng phần mềm (KHÔNG THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ DÙNG THÍ ĐIỂM)cung cấp bởi dự án SREM - Bộ GD&ĐT trong công tác quản lý:

a1. Phần mềm EMIS :

- Sở đã sử dụng chính thức phần mềmthống kê EMIS chưa?

- Đã có bao nhiều Phòng GD&ĐT sửdụng phần mềm EMIS?

a2. Phần mềm VEMIS,PMIS : Tình hình sử dụng thành công phần mềm VEMIS và PMIS trong các trườngtiểu học, THCS và THPT :

STT

Tên phần mềm

Tổng số trường tiểu học

Tổng số trường THCS

Tổng số trường THPT

1

Số trường đang sử dụng thành công phần mềm VEMIS

Trong đó:

1.1

Mô đun Quản lý kế hoạch giảng dạy (xếp TKB):

số trường đang sử dụng

1.2

Mô đun Quản lý học sinh:

số trường đang sử dụng

1.3

Mô đun Quản lý nhân sự:

số trường đang sử dụng

1.4

Mô đun Quản lý tài chính:

số trường đang sử dụng

1.5

Mô đun Quản lý thư viện:

số trường đang sử dụng

1.6

Mô đun Quản lý thiết bị:

số trường đang sử dụng

1.7

Mô đun Quản lý EMIS:

số trường đang sử dụng

2

Số trường đang sử dụng thành công phần mềm quản lý nhân sự PMIS

Đề nghị cho ý kiến đánh giá về cácphần mềm và mô đun phần mềm nêu ở trên.

b. Thống kê tình hình các trường sửdụng phần mềm quản lý khác trong nhà trường:

STT

Tên phần mềm

Trường Tiểu học

Trường THCS

Trường THPT

1

Phần mềm xếp thời khóa biểu do Cục CNTT cung cấp trên mạng http://edu.net.vn/media

2

Phần mềm xếp thời khóa biểu khác (đề nghị nêu tên phần mềm, nhà sản xuất)

3

Phần mềm quản lý học sinh, giáo viên SSM (cung cấp bởi Cục Công nghệ thông tin, Bộ GD&ĐT)

4

Phần mềm quản lý học sinh, giáo viên khác trên thị trường (đề nghị nêu danh sách tên phần mềm, nhà sản xuất)

Đề nghị cho ý kiến đánhgiá về các phần mềm nêu ở trên.

10. Công tác đầu tư máytính trong trường học

Xin cho biết một số sốliệu cụ thể về máy tính theo bảng sau đây:

STT

Tiêu chí thống kê

Đơn vị

Số lượng hiện có

Nhu cầu cần mua thêm trong 2 năm tới

1

Khối THPT

Bộ

2

Khối THCS

Bộ

3

Khối Tiểu học

Bộ

4

Khối Mầm non

Bộ

Kết luận

- Đánh giá tổng quát tình hình triển khai các hoạt động CNTTtrong năm học 2010-2011.

- Nêu những thành quả nổi bật đã đạt được trong năm học2010-2011, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và các bài học.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀXUẤT (nếu có)

Nơi nhận:
- Cục CNTT - Bộ GD&ĐT;
-
-

GIÁM ĐỐC
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)